Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Stabilitetsproblem gör att Västerviks kommun tvingas stänga av område i Gamleby hamn

2019-12-17

Västerviks kommun har under 2019 låtit geotekniska konsulter från företaget Tyréns AB arbeta med en stabilitetsutredning för Gamleby hamn och nu är utredningen färdig. Resultatet av stabilitetsutredningen är att det krävs åtgärder och Västerviks kommun kommer att stänga av ett område i hamnen i Gamleby både för trafik och fotgängare.

- Gamleby hamn är ett område med kända geotekniska utmaningar. Vi vet sedan tidigare bland annat att det är stora problem med sättningar i marken och att jordskred förekommit, säger Rickard Ljunggren, mark- och exploateringsingenjör på Västerviks kommun. Han fortsätter:
- Därutöver är kajanläggningen längs hamnplanen i stort behov av upprustning. Kommunen valde inför sommaren 2018 att av säkerhetsskäl spärra av vissa delar av hamnplanen för fordonstrafik och nu tvingas vi till åtgärder igen.

Utredningen är en del i det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan för Gamleby. Den fördjupade översiktsplanen ska ange vilken markanvändning kommunen tänker sig i framtiden i olika delar av Gamleby.

Kommunen tog för en tid sedan del av ett utkast till den begärda stabilitetsutredningen och nu har Tyréns slutrapport ”PM Geoteknik detaljerad stabilitetsutredning, Gamleby Hamn, Västerviks kommun” levererats. Handlingarna indikerar att ytterligare säkerhetsåtgärder behöver vidtas inom vissa delar av hamnområdet.

Nu kommer Västerviks kommun att spärra av delar av hamnområdet i Gamleby både för fordonstrafik och fotgängare av säkerhetsskäl. En del av kajen stängs också av för ankring. Avspärrningarna gäller tills vidare.

Området vid den tidigare flottningskajen direkt söder om Gamlebyån är förstärkt med pålning i slutet på 80-talet. Det finns dock mycket knapphändig skriftlig dokumentation kring detta, men Västerviks kommun har ändå uppgifter från tillförlitliga källor att förstärkning är utförd. Bland annat finns arbetena redovisade som utförda i fastighetsbolaget Garpedans årsredovisning. Kommunen har även varit ute i området och grävt och konstaterat att det finns pålförstärkning i marken där.

- Avsaknaden på skriftlig dokumentation gör att pålningen inte tagits med som en ”positiv” parameter i Tyréns stabilitetsutredning, men den gör att vi från kommunens sida ändå väljer att inte spärra av just området söder om Gamlebyåns mynning i detta skede, säger Rickard Ljunggren.

Se ungefärligt berört område på denna skiss:

skiss ungefärligt avspärrat område Gamleby hamn

Västerviks kommun träffade under måndagskvällen de som har fastigheter och verksamheter i anslutning till hamnområdet. På träffen informerades om de förhållanden som råder och hur de närmast berörda med verksamheter i hamnområdet i vissa fall kan påverkas. Kommunens representanter redogjorde också för kommunens fortsatta arbete för att säkerställa att skred inte sker i området.

Vad sker nu?

Under början av 2020 kommer avspärrningarna att sättas upp i området, därefter kommer samhällsbyggnadsenheten på kommunen att inleda arbetet med en ny fördjupad stabilitetsutredning. Den kommer bland annat att innehålla utredning av vilka förstärkningsåtgärder som finns att välja på, samt vilket alternativ som bedöms lämpligast och vilka ungefärliga kostnader som åtgärderna skulle kosta.

- Det här är med stor säkerhet inte några enkla eller billiga åtgärder som krävs. Tyvärr är det svårt att säga exakt vilka åtgärder som kommer att genomföras eller när de kan vara klara just nu, säger Rickard Ljunggren avslutande.

Har du frågor om avstängningen?

Kontakta Rickard Ljunggren,
Samhällsbyggnadsenheten, Västerviks kommun,
telefon 0490-2540 29,
e-post rickard.ljunggren@vastervik.se

Sidan senast granskad den 17 december 2019