Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Så kan sjön Yxern räddas

2017-06-13

Torrlagd sjöbotten med strand och lite vattenKonsultföretaget Calluna har gjort en förstudie med förslag på vad som kan göras för att få en bättre miljö i Yxern. Huvudförslaget är att sjöns regleringsdamm rivs. Istället byggs en naturlik tröskel som fiskar kan passera vid medelhögt vattenstånd.

Sjön har drabbats hårt av hastiga variationer och låga vattennivåer på senare år. Förslaget innebär att de plötsliga, stora förändringarna skulle upphöra. Framför allt skulle Yxern slippa extremt låga vattennivåer. Men den genomsnittliga vattenföringen skulle förbli den samma.

Målet är att återställa sjön Yxern så nära det naturliga tillståndet som möjligt. För att det ska kunna ske, krävs en ansökan till Mark- och miljödomstolen.

Enligt en gammal vattendom från 1938 fungerar Yxern som magasin för några små vattenkraftverk nedströms. Domen tillåter en nivåskillnad på tre meter mellan högsta och lägsta vattenstånd. Ovanligt mycket och allvarligt för en sjö med delvis långgrunda stränder.

Fortsatt reglering enligt den gamla domen innebär stora problem för livet i och kring sjön. För att rädda Yxern måste den otidsenliga regleringen upphöra. Det är Västervik och Vimmerby kommuner överens om.

Men att få till en ny vattendom är en lång och omständlig juridisk process som kan ta flera år.

Förstudien föreslår därför i ett första steg en omprövning av vattendomen med tillfälliga villkor. En omprövning tar inte lika lång tid. Sjön skulle få någorlunda rimliga vattennivåer. Fiskar skulle dock inte kunna passera, så det är inte en långsiktig lösning.

Tillfälliga villkor skulle hjälpa sjön, medan den större processen att få till en ny vattendom pågår.

Brygga på torrlagd sjöbotten

Vägbro över stenig, halvt torrlagd vattenfåra

Döda musslor på torrlagd sjöbotten

Livet i sjön tar skada när vattennivåerna hastigt växlar. Till exempel drabbas musslorna.

För mer information kontakta:

Gun Lindberg

Hållbarhetsstrateg
gun.lindberg@vastervik.se
0490-25 48 13

Sidan senast granskad den 13 juni 2017