Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunfullmäktige 19 juni 2023

2023-06-08

Kommunfullmäktige har möte 19 juni 2023 klockan 10.00 i Arenan, Västervik Resort. 

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna att följa mötet på plats. Du kan även se det både live och i efterhand via kommunens hemsida. 

Ärendelista

Nytt ärende 12 juni 2023

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Valärenden
 4. Anmälningar
 5. Inlämnade frågor och interpellationer
 6. Revisorerna har ordet
 7. Delårsrapport för Västerviks kommun januari - april 2023
 8. Detaljplan för gamla vattentornet, del av Västervik 4:2, Västerviks kommun, Kalmar län - antagande
 9. Riktlinjer för personalförmåner och personalvård i Västerviks kommunkoncern
 10. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma hjälpmedelsnämnden
 11. Revidering avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden
 12. Ledningsplan för extraordinära händelser 2023-2026
 13. Styrdokument enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2023-2026
 14. Informationssäkerhetspolicy 2023-2026
 15. Regionalt handlingsplan för suicidprevention i Kalmar län - antagande
 16. Motion Trygghetsboenden för seniorer och boenden för övriga på landsbygden - svar
 17. Motion gällande mobilmaster - svar
 18. Budget 2024 och ekonomisk planering 2025-2026 för Västerviks kommun
Sidan senast granskad den 8 juni 2023