Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Barnkonsekvensanalys görs för Bökensveds detaljplan

2022-02-24

Västerviks kommun kommer under våren 2022 att genomföra en barnkonsekvensanalys för idrottsområdet Bökensved i Västervik i samband med framtagandet av en ny detaljplan. Som en del i analysen kommer dialoger att hållas med barn och ungdomar via skolor och idrottsföreningar under mars månad i form av enkäter och dialoger.

Syftet med dialogarbetet är att ta reda på hur barn upplever platsen idag och vad barn och unga vill ha kvar och mer av på platsen. Barnperspektivet är viktigt och dessutom lagstadgat för oss kommuner numera, säger Marcus Åberg, planarkitekt på Västerviks kommun.

Västerviks kommun tar hjälp av konsultföretaget Sweco för genomförandet av barnkonsekvensanalysen. Dialogerna kommer dels att genomföras som digitala enkäter, dels som gruppintervjuer. Dialogen riktar sig till barn i åldrarna 10-16 år. Ungefär hälften av alla skolbarn i kommunen kommer att kunna delta och ungefär tio gruppintervjuer kommer att genomföras.

Vi kommer att ge kommunens unga möjlighet att ge synpunkter på nuvarande förslag på den framtida utformningen av området och de kommer att få chansen att lägga fram egna idéer för Bökensved, säger Marcus Åberg avslutande.

Fakta detaljplan Bökensved

  • Planområdet är beläget cirka 1 km söder om Västerviks centrum
  • Området utgörs av Bökensveds idrottsområde som bland annat inrymmer ishall, simhall, sporthall, bowlinghall, gym, tennishall, tennisbanor, fotbollsplaner samt Ludvigsborgsskolan med tillhörande skolgård.
  • Planområdet gränsar till Östersjövägen i söder, bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus i väster och norr samt friliggande villor i öster.
  • Planområdet omfattar cirka 14,7 hektar.
  • Arbetet med detaljplanen påbörjades under 2021 och förväntas antas under 2022
Sidan senast granskad den 24 februari 2022