Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Västerviks kommun anmäler ett ärende som slutade med höftfraktur till IVO

2019-11-01

Kommunens hälso-och sjukvård samt socialförvaltning har i samråd med socialnämnden beslutat att anmäla ett ärende till IVO (inspektionen för vård och omsorg) i enlighet med lex Maria och lex Sarah, utifrån en händelse som inträffat på ett särskilt boende i somras.

Händelsen handlar om en brukare som fallit vid upprepade tillfällen och ådragit sig en höftfraktur. Brister i kommunikation, dokumentation och följsamhet till rutiner har lett till att förebyggande åtgärder inte satts in i rätt tid.

Vid avvikelser där en patient har kommit till allvarlig skada eller riskerat att komma till allvarlig skada gör berörd verksamhet en objektiv utredning inför ställningstagande till en anmälan enligt lex Maria. Vid avvikelser där brukaren utsatts för ett missförhållande eller riskerar att utsättas för ett missförhållande ska ärendet på samma sätt utredas enligt lex Sarah. I detta fall behöver båda verksamheterna ses över.

- Utredningarna ska ge upphov till förbättringar i verksamheten så att man kan förebygga och förhindra att liknande händelser inträffar i framtiden. Att förbättra patientsäkerheten och vårdkvaliteten, samt minimera risker har högsta prioritet i kommunen. Det är även av högsta prioritet att vår verksamhet som helhet står för en god kvalitet, säger Västerviks kommuns socialförvaltnings medicinskt ansvariga sjuksköterska Jeanette Medner Forsberg.

Sidan senast granskad den 1 november 2019