Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vindkraft

Vindkraft är en metod för att göra miljövänlig el. I Västerviks kommun finns idag sex vindkraftverk. Det planeras också nya på flera platser i kommunen.

Vindkraft styrs av lagar och regler. För att få bygga vindkraftverk krävs att du kontaktar kommunen eller länsstyrelsen först. Länsstyrelsen hanterar större projekt och kommunen har hand om de mindre. All vindkraft som planeras idag är så stor att den hanteras av länsstyrelsen.

Vindkraft kan påverka både natur och människor där den byggs. Det kan bli skuggor när solen står lågt och verken låter när de är i drift. Utsikten kan också förändras om vindkraft byggs. I naturen vet vi att fåglar och fladdermöss kan skadas om de krockar med vindkraftverken. Alla de här frågorna ska undersökas av den som vill bygga verken innan några verk får byggas.

Västerviks kommuns inställning till vindkraft har tidigare redovisats i kommunens vindbruksplan. Sedan hösten 2022 har kommunen ingen gällande vindbruksplan. Vindbruksplanen beslutades vara inaktuell av kommunfullmäktige 2022-10-24. En ny vindbruksplan kommer att tas fram i samband med framtagandet av den nya kommunövergripande översiktsplanen med start tidigast hösten 2024.

Kommunfullmäktige fattade 2021-06-21 inriktningsbeslutet att pausa för nyetableringar av vindkraftsparker i Västerviks kommun. Det innebär att kommunen inte kommer att tillstyrka några ytterligare vindkraftsparker i Västerviks kommun till dess att en uppdaterad vindbruksplan vunnit laga kraft. Detta innebär att kommunen kommer använda sitt kommunala veto enligt Miljöbalken 16 kap. 4 § för att aktivt stoppa tillkommande vindkraftsetableringar. Beslutet påverkar inte de projekt som kommunen sedan tidigare tillstyrkt (Lebo och Lervik).

Sidan senast granskad den 13 januari 2023