Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tomträtt

Här kan du läsa om vad det innebär att vara innehavare av en tomträtt och vad som gäller om du vill friköpa din tomt. 

Vad innebär det att vara innehavare av en tomträtt?

En tomträtt ger en privatperson eller ett företag rätten att använda kommunal mark mot en årlig avgift, en så kallad tomträttsavgäld. Den som använder markområdet kallas tomträttshavare. Inom Västerviks kommun är det Enheten för samhällsbyggnad som handlägger tomträttsupplåtelser.

Tomträtter har funnits sedan 1907 och infördes för att fler skulle ha möjlighet att bygga sig ett eget hus och för att få igång byggandet av flerfamiljshus i en tid då efterfrågan på bostäder var stor. Istället för att behöva köpa tomtmark kunde kommunal mark användas mot en årlig avgift. Idag finns tomträtter både för bostadsändamål och för kommersiella ändamål. Det är endast staten och kommuner som får upplåta tomträtter.

En tomträttshavare får i princip använda marken på samma sätt som en fastighetsägare. Det innebär att tomträttshavaren också har ett ansvar som motsvarar fastighetsägaransvaret. Tomträtten kan överlåtas eller säljas men tomträttsavtalet kan inte sägas upp. Vid ägarbyte (till exempel vid köp, försäljning, gåva eller liknande) måste du meddela det till Lantmäteriet för att ansöka om inskrivning av ny tomträttshavare, samt Enheten för kommunservice. Du behöver lämna in en kopia av det tecknade avtalet. Du hittar kontaktuppgifter till Enheten för kommunservice längre ner på sidan.

I Västerviks kommun finns cirka 900 tomträtter, de flesta är för småhusändamål. En tomträtt avser alltid en hel fastighet. Eventuella byggnader på fastigheten ägs normalt av tomträttshavaren.

Tomträttsavgäld

För nyttjandet av tomten betalar tomträttshavaren en årlig avgift till kommunen, en tomträttsavgäld. Denna fastställs för varje avgäldsperiod, vilken normalt är 10 eller 20 år, med utgångspunkt i markens värde. Avgälden förändras inte under den perioden.

Avgäldsreglering och tilläggsavtal

Ungefär ett till två år innan en pågående avgäldsperiod löper ut skickar kommunen ut ett tilläggsavtal med förslag till ny avgäld för den kommande avgäldsperioden.

Tilläggsavtalet skickas i två exemplar och båda ska vara undertecknade av tomträttshavaren och inkomna till Enheten för samhällsbyggnad inom den angivna tiden. Ett av exemplaren skickas sedan tillbaka till tomträttshavaren efter kommunens undertecknande.

Om parterna inte kommer överens kan någon av parterna väcka talan hos Mark- och miljödomstolen. Talan måste vara väckt senast ett år före den nya avgäldsperiodens början. Domstolen avgör avgäldens storlek.

Friköp av tomträtt

Friköp innebär att du köper tomträtten av kommunen. Du betalar ett pris som baseras på tomtens värde. När tomträtten är friköpt behöver du inte längre betala någon hyra för marken. Om du är intresserad av att friköpa din tomträtt kontaktar du Anna Selldén på Enheten för samhällsbyggnad. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Söka lagfart

När du har friköpt din tomträtt måste du söka lagfart på din fastighet. Du behöver också ansöka om att upphäva tomträtten. Ansökningarna ska skickas till:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Vi rekommenderar att du vänder dig till din bank för att få hjälp med ansökan om lagfart och upphävning av tomträtten.

Kostnader och avgifter

Vid friköp av tomträtter tillkommer det kostnader utöver kostnaden för tomten. De kostnader som tillkommer är: 

  • Stämpelskatt när du söker lagfart. 
  • Lantmäteriets expeditionsavgift.
  • Avgift för att teckna nya pantbrev.

Kontakta oss

Information och frågor om friköp av tomträtt

Anna E Johansson, Enheten för samhällsbyggnad

Telefon: 010-355 41 63

E-postadress: anna.e.johansson@vastervik.se

Fakturafrågor och meddelande om ägarbyte

Tina Karlsson eller Ing-Marie Wedin på Enheten för kommunservice

Telefon: 010-355 41 12

Öppettider: 08.00-12.00 och 13.00-16.00

E-postadress: ekonomi.kundtjanst@vastervik.se

Adress:

Västerviks kommun

Enheten för kommunservice

593 80 Västervik

Sidan senast granskad den 28 juli 2020