Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västervik först i landet med luftområde för drönartester

2021-10-13

I veckan gav Transportstyrelsen klartecken till geografiska UAS-zoner för drönare i luftrummet i Västervik. Det är startskottet till ett nationellt centrum för utveckling av obemannade flygande system.

Parallellt med införandet av UAS-zonerna införs även tillfälliga restriktionsområden för övrig luftfart när verksamhet pågår i de aktuella områdena. Det kallas för UAS och står för "unmanned aircraft system" eller på svenska om man så vill: obemannade flygande system. Vardagligt kallas även dessa system för ”drönare”. I förlängningen är de en del av konceptet U-space, som handlar om nya digitala tjänster och lösningar i luftrummet.

Detta är ett avgörande och mycket viktigt steg i Västerviks ambition och satsningar på att bli en testplats för olika typer av drönartillämpningar. Att vi dessutom är först med den här typen av indelning i ett civilt luftrum är extra roligt, säger Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Västerviks kommun.
Jag vill rikta ett stort tack till Urban Wahlberg på Dronecenter Sweden och Åke Sivertun på RISE som tillsammans med tjänstepersoner på kommunen jobbat enträget och målmedvetet med detta under lång tid, säger Dan Nilsson vidare.

Det har varit en lång och arbetsam – men samtidigt rolig – resa för att nå dit vi är idag, med många dialoger med Transportstyrelsen. Jag har hela tiden känt uppbackning från Västerviks kommun som ser potentialen i såväl näringsutveckling inom drönarområdet som möjligheterna med den geografi och placering som kommunen med naturlighet har, säger Urban Wahlberg på Drone Center Sweden.

Enligt beslutet upprättas nu fyra geografiska UAS-zoner i Västervik, mellan klockan 07 och 22 på vardagar. Zonerna sträcker sig upp till 640 meter över havet, omfattar alla terrängtyper och infrastrukturer som behövs för uppgiften: Att utveckla framtida drönarburna system. Allt från skog, kuperad mark, ängar och åkermark till skärgård, öppet hav, vägar, kraftledningar och järnvägar.

Under tiden ett område är aktivt får övrig luftfart inte trafikera den aktuella zonen – med undantag för Försvarsmakten, Kustbevakningen, räddningstjänster, ambulansflyg, polis, säkerhetspolis och Lantmäteriet efter tillstånd från Luftfartsverket. När flygningen är avklarad avaktiveras området och då är återigen all flygning tillåten för all luftfart. Flygning med drönare i områdena får ske i öppen kategori om man har tagit drönarkort, men även med drönare i den specifika och certifierade kategorin om man har fått ett operativt tillstånd från Transportstyrelsen.

Det är Wabema AB/ Drone Center Sweden som kommer vara den som ansvarar för verksamheten och håller kontakten med Luftfartsverket (LFV) och drönaroperatörerna. I praktiken kommer det gå till så att en anmälan om aktivering av ett område lämnas in dagen före användning. Sedan aktiveras själva området en halvtimme före start. Wabema AB har ett avtal med Västerviks kommunen för att bedriva verksamheten med utgångspunkt från Västerviks flygplats.

Jag tycker det är väldigt roligt att vi nu tillsammans med näringen kan inrikta oss på att utveckla förutsättningarna för drönarföretag att växa ytterligare inom kommunen och inom vår närregion. Vi har redan idag företag som väljer att flytta delar av sin verksamhet till kommunen på grund av att vi är framåt inom drönarverksamheten, säger Ulf Kullin, förvaltnings- och näringslivschef i Västervik.
Men vårt gemensamma arbete tillsammans med näringen för testverksamhet av s.k. drönare handlar inte bara om drönare i luften, utan även drönare på land och i vatten. Det är i grunden inte bara bra för näringslivet i Västervik med spill-over-effekter inom fler näringar, utan detta steg och beslut är även bra för den teknikdrivna UAS-näringen nationellt, säger Ulf Kullin avslutande.

Sidan senast granskad den 13 oktober 2021