Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nya uppdaterade rekommendationer för att minska coronasmitta i Kalmar län –ytterligare förtydligande om munskydd för kommunal verksamhet

2021-04-09

Under onsdag 31 mars presenterade smittskyddsläkaren i Kalmar län Lisa Labbé Sandelin en rad nya regionala rekommendationer som ska gälla 1 april till 16 maj för att dämpa smittspridningen av coronaviruset i länet. Förutom förstärkt uppmaning till att följa de rekommendationer som gäller sedan länge trycker man på munskyddsanvändning i några nya situationer. Efter förnyade kontakter under påsklovsveckan har smittskyddsenheten förtydligat informationen ytterligare på eftermiddagen fredag 9 april, därför publicerar vi nu nya uppdaterade förtydligade rekommendationer om framför allt munskydd.

Det som kan gälla kommunal verksamhet är i första hand rekommendationen att använda munskydd på arbetsplatser under sju dagar om och när någon som blivit konstaterat smittad av Covid har varit på arbetsplatsen under det smittsamma skedet av infektionen.

Riskbedömningar ska genomföras för alla situationer där det kan vara svårt att hålla avstånd till andra medarbetare inomhus och nära kontakt (mer än 15 minuter totalt under en dag på kortare avstånd än två meter) ska undvikas så långt det går. Munskydd är endast ett alternativ om det inte går att undvika nära kontakt.

Region Kalmar län skriver en förtydligande tjänsteskrivelse om munskyddsrekommendationerna som kan vara viktig för kommunal verksamhet i allmänhet och skol- och förskoleverksamhet i synnerhet. Där står bland annat att ”munskydd bedöms inte vara en verkningsfull åtgärd i skolmiljö” och att ”rekommendationen om att använda munskydd gäller dig som är 16 år eller äldre. Barn behöver inte använda munskydd”.

Under påsklovsveckan skriver smittskyddsläkaren att "rekommendationen för munskydd på arbetsplatsen vid bekräftat fall omfattar även personal i grundskola, precis som vilken annan arbetsgrupp som helst. Skrivelsen om munskydd i skolmiljö handlar om bred användning, den regionala rekommendationen om munskydd på arbetsplatser gäller i skarpt, läge det vill säga, där kunskap om bekräftat fall med risk för smitta i verksamheten finns."

Därför bedömer Västerviks kommun nu att munskydd ska användas i skolans eller förskolans undervisningsmiljöer i vissa fall och kan behöva användas i andra lokaler av medarbetare där riskbedömning visat att munskydd behövs, som exempelvis små arbetsrum som delas av flera medarbetare. Framför allt är då ändringen att man ska använda munskydd under sju dagar i situationer där en medarbetare som senare visat sig smittad av Covid och har varit på plats på arbetsplatsen under sjukdomens smittsamma skede, även då i utbildningsmiljön.

Munskydd för pedagoger i förskola och grundskola

Har en pedagog utsatts för smitta och kan INTE hålla två meters avstånd under 15 minuter ska man sätta på sig munskydd. Åtgärden gäller även i undervisnings- och omsorgssituationer i förskolan och grundskolan. Detta är en tilläggsåtgärd på grund av hög smittspridning i samhället. Den som har munskydd på sig skyddar andra i första hand. Arbetsgivaren måste identifiera situationer där man inte kan hålla avstånd.

Tänk på att använda munskydd på rätt sätt. Man får inte peta på munskyddets utsida med fingrarna, enbart röra i munskyddets resårband som fästs bakom öronen. Tvätta händerna noga före påtagning och efter avtagning. Munskyddet ska vara på i maximalt 3-4 timmar och behöver sedan bytas. När det byts måste det slängas i en soppåse, helst i en försluten påse.

Munskydd för både pedagoger och elever i gymnasieskola

I gymnasieskolan gäller samma rekommendation om munskyddsanvändning som i för- och grundskola, med tillägget att även elever som är äldre än 16 år omfattas och bör använda munskydd på samma sätt i samma situationer.

Så här använder du munskydd

YouTube-video från 1177 om hur man använder ett munskydd

Så här skriver regionen i den förtydligade kommunikationen om de nya rekommendationerna på sin samarbetsportal:

Regionala rekommendationer i Kalmar län

På grund av hög och ökande smittspridning i länet bedömer smittskyddsläkaren i Kalmar län att det är nödvändigt att som tillägg till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd utfärda särskilda rekommendationer för Kalmar län. De skärpta rekommendationerna gäller från och med den 1 april 2021 och till och med den 16 maj med löpande omprövning utifrån smittoläget i länet.

 

Rekommendationerna gäller för alla som vistas och bor i Kalmar län. Observera att rekommendationerna, precis som de nationella rekommendationerna, gäller oavsett om du är vaccinerad eller inte. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Alla har ett personligt ansvar att följa såväl de nationella som de regionala rekommendationerna.

 

Särskilt viktigt är att begränsa antalet nya nära kontakter, undvika platser med trängsel, hålla avstånd och arbeta hemifrån. Smittskyddsläkaren i Kalmar län avråder dessutom kraftigt från att arrangera eller besöka sammankomster i samband med påsk.

 

Smittskyddsläkarens beslut om regionala rekommendationer har fattats i samråd med Folkhälsomyndigheten, Region Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län.

 

Regionala rekommendationer i Kalmar län

 

Gymnasieskolor

Smittskyddsläkaren rekommenderar att gymnasieskolorna i länet fortsätter att bedriva en kombination av när- och distansundervisning från den 1 april till och med den 30 april 2021. Beslutet avseende omfattningen ligger hos den enskilde huvudmannen och det lokala smittspridningsläget ska vägas in i bedömningen. Samråd har skett med representanter för gymnasieskolans huvudmän och smittskyddsläkaren har en kontinuerlig dialog med dessa. Rekommendationen omprövas löpande utifrån rådande smittläge.

 

Grundskolor

För högstadiet rekommenderas att undervisningen bedrivs utan risk för trängsel. För låg- och mellanstadiet är det viktigt att i möjligaste mån inte blanda olika grupper av elever under skoldagen.

 

Munskydd

Allmänt

 • Det finns situationer där det kan uppstå nära kontakter mellan personer under en längre tid och där munskydd kan minska risken för smitta.
 • Observera att munskydd inte ersätter övriga allmänna rekommendationer om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.
 • Använd alltid CE-märkt engångsmunskydd och förvissa dig om att du vet hur det ska användas på ett smittsäkert sätt, se Folkhälsomyndighetens information.
 • Rekommendationen om att använda munskydd gäller dig som är 16 år eller äldre. Barn behöver inte använda munskydd.

Munskydd i kollektivtrafiken

 • Använd munskydd när du åker med kollektivtrafiken. Det gäller alla tider på dygnet och så länge som det finns en utbredd smittspridning i Kalmar län.

Munskydd i skolmiljö

 • Bred munskyddsanvändning i skolmiljön bedöms inte vara en verkningsfull åtgärd.
 • Situationer med nära kontakter mellan vuxna i grund- och förskola samt mellan vuxna och/eller mellan elever i gymnasieskolan bör riskbedömas i likhet med andra arbetsplatser. I första hand bör andra åtgärder vidtas men om dessa inte bedöms vara tillräckliga kan munskydd vara en åtgärd som kan vara relevant för att ytterligare minska risken för smittspridning i den specifika situationen.

Användning av munskydd på arbetsplatser

 • På arbetsplatser kan det i vissa situationer vara svårt att undvika nära kontakter mellan människor. Dessa situationer bör identifieras gemensamt av berörda arbetsgivare och arbetstagare. Rutiner för hur munskydd ska användas, inklusive hur de bärs och hanteras, bör tas fram utifrån det identifierade behovet.

Munskydd på arbetsplatser vid konstaterad smitta

 • Användning av munskydd rekommenderas för arbetstagare när arbetstagare...
  ...med konstaterad infektion har vistats i verksamheten i smittsamt skede och
  ...tillräckligt avstånd mellan arbetstagare inte kan säkerställas

Användning av munskydd rekommenderas till och med sju dagar efter det att det senaste konstaterade fallet har vistats på arbetsplatsen i smittsamt skede.

Sidan senast granskad den 9 april 2021