Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks kommuns resultat i näringslivsenkäten Insikt förbättrat sedan 2015

2020-04-22

Under onsdagen publicerades SKR:s servicemätning Insikt där lokala näringslivet ger Västerviks kommun högt betyg för servicen i myndighetsutövningen. Kommunen landar på 70,1 (av 100) i sammanfattade betyget NKI, vilket kan jämföras med 64 från fyra år sedan som var förra gången som Västerviks kommun deltog i Insikt.

- Servicemätningen Insikt ger oss som arbetar med näringslivet i kommunen viktig återkoppling då den riktar sig direkt till de företagare som har haft ett ärende hos oss. Vi gläder oss åt att svarsfrekvensen från de företagare som har deltagit är hög, det innebär att resultatet vi nu ser för 2019 har en hög relevans, säger Västerviks kommuns näringslivschef Ulf Kullin.

Västerviks kommun har deltagit i Sveriges Kommuners och Regioner SKR:s servicemätning Insikt under 2019 med inriktning på hur företagare i lokala näringslivet uppfattar kommunens myndighetsutövning. Servicemätningen undersöker ärenden som kommunen hanterar inom områdena: Livsmedel, serveringstillstånd, bygg, miljö, mark och brand. Erbjudande om att delta i undersökningen har gått till de företag som har haft ett ärende hos någon av de avdelningar som har myndighetsutövning kring de här aktuella frågorna. Har man haft fler ärenden än ett kan man alltså få fler utskick av enkäter.

Delresultatet för Västerviks kommun ser överlag positiva ut och samlande aggregerade indexbetyget nöjd kund-index NKI landar på 70,1 av 100 och betyg mellan 70 och 80 anses ”högt” i SKR:s egen gradering. Bryter man ner betygen i huvudkategorierna ser indexsummorna ut så här: Bygg: 68, mark: 78, miljö: 78, livsmedel: 64 och serveringstillstånd: 84. För jämförelse kan nämnas att rikssnittet på NKI är 73, länssnittet i Kalmar län 75 och gruppen av jämförbara kommuner på 74. I Kalmar län deltog Kalmar, Vimmerby, Hultsfred och Mörbylånga, förutom Västerviks kommun.
- Om vi jämför oss för respektive område med hela riket, Kalmar län, Östergötlands län och den så kallade huvudkommungrupp som Västerviks kommun tillhör (”mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner”) så kan vi se att vårt betyg i de flesta fall är likvärdig och till och med högre än de vi jämför oss med, säger Västerviks kommuns tillförordnade företagslots Per Sjöstrand.

2019 var det 173 av Sveriges 290 kommuner som deltog i Insikt-enkäten. SKR anger att samlat indexbetyg över 70 anses som ”högt” och kommuner som hamnar över 70 markeras med grön färg i sammanställningen, medan kommuner som har index mellan 62 och 69 markeras med orange och de som hamnar på och under 61 får röd markering. Västerviks kommuns placering i rankningen är 137.

Den förvaltning på kommunen som hanterar flest av de områden som mäts i insiktsenkäten är Miljö- och byggnadskontoret och där ser man på undersökningens resultat med största intresse
- Vi har under flera år arbetat med insatser för att förbättra service och bemötande, bland annat genom bland annat, instruerande material, e-tjänster, effektivisering av processer och riktade informationsinsatser, säger miljö- och byggnadschef Carolina Stalebrant, som fortsätter.
- Resultatet med höjt betyg sedan vi senast deltog är ett kvitto på tålmodigt arbete som alla medarbetare hos mig är en del av.

- Vi kan se att vi i jämförelse med andra kommuner får ett likvärdigt och i vissa fall högre betyg av de företagare som har haft ärenden hos oss. Oturligt nog har instruktionerna för inskick av underlag till undersökningen varit otydlig på just området Livsmedel, vilket förklarar det ganska låga resultatet där säger Carolina Stalebrant, som avslutar:
- I våra egna NKI-undersökningar är det istället livsmedel som legat högst av alla våra delområden. Naturligtvis vill vi fortsätta att utveckla oss och vi kommer att analysera den mer detaljerade informationen som undersökningen ger oss. Vi eftersträvar att hålla en hög servicenivå i vår verksamhet och hjälpa våra företagare och medborgare att göra rätt.

Sidan senast granskad den 22 april 2020