Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks kommun restaurerar våtmark vid Gränsövägen

2020-11-03

En våtmark nära starten av Gränsövägen från Västervik mot Gränsö har gradvis vuxit igen och under vecka 45 kommer samhällsbyggnadsenheten på Västerviks kommun att genomföra en röjning och restaurering av våtmarken.

Vi kommer att röja en del salix, några partier av salix kan med fördel vara kvar på den västra stranden. Vi kommer också att gräva ur en del material. För att hålla kaveldunet i schack bör delar av våtmarken innehålla djupdelar som helst är ett par meter djupa, säger Dennis Wiström kommunagronom på Västerviks kommuns samhällsbyggnadsenhet.

Våtmarken finns insprängd i ett lövträds- och talldominerat skogsområde nära Gränsövägen. Våtmarken befinner sig i ett kraftigt igenväxningsstadium, det innebär att våtmarken grundas upp av biologiskt material, vilket är ett naturligt förlopp. Det innebär att träd och buskar vandrar in och vattenspegeln försvinner. Idag finns ingen vattenspegel kvar alls. Utöver de biologiska värdena som gynnas bidrar våtmarker också till flödesutjämning. Lövskog och vatten i landskapet minskar risken för skogsbränder och ökar möjligheterna att använda området till rekreation.

Vi kommer att skapa en öppen vattenspegel och det skulle ge förutsättningar till ett mångfaldsparadis för stora såväl som för små arter i den ädelskogsbeklädda marken. De stora gamla träden i området ger skydd, föda och goda uppväxtplatser, säger Dennis Wiström, som fortsätter:
Det finns också goda förutsättningar för hundratals olika arter av insekter som behöver en säker tillgång till vatten. Våtmarker med en öppen vattenyta sjuder av liv, jämfört med igenväxta. Insekter med olika stadium i livscykler är helt beroende av en permanent vattenspegel och det är också en viktig tillgång för salamander, groddjur och fåglar, säger Dennis Wiström avslutande.

Sidan senast granskad den 3 november 2020