Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Projekt Västerviksvägen, Gamleby

2020-12-18

Västerviks kommun gör en omgestaltning av Västerviksvägen från Åbyvägen till Brogatan för att knyta samman Gamleby köpcentrum med Torget. Entreprenadarbetet beräknas pågå från januari 2021 till och med juni 2022.

Vägen smalnas av och bättre stråk görs för gående och cyklister. Busshållplatser byggs om och en ny skapas vid planerad hälsocentral. Det blir även ny belysning och markutrustning såsom soffor, cykelställ och papperskorgar. Även parkeringar utanför Folktandvården och vid Brogatan kommer att göras om.

Sträckan förändras till ett grönare stråk med plantering av nya träd och växtbäddar. Dagvatten (regnvatten) från väg, gångbana och cykelväg kommer att ledas ner i regnbäddar och skåldiken innan det avleds i ledningar under marken. Jämfört med idag förbättras kvaliteten på det dagvatten som avleds till Gamlebyån och inre Gamlebyviken.

Västervik Miljö & Energi AB förnyar ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten längs Västerviksvägen från Åbyvägen till Brogatan, över Karl-Erik Månssons Torg och i Bondevägen ut mot Åbyvägen. En ny avloppspumpstation kommer att sättas vid Bondevägen.

För framkomligheten innebär arbetet att:

Västerviksvägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik från Åbyvägen mot Torget under en stor del av byggskedet.

Västerviksvägen, Karl-Erik Månssons Torg och anslutande parkeringsytor ska hållas öppna under sommaren, 15 juni – 15 augusti.

Kollektivtrafiken kommer att ledas om med tillfälliga busshållplatser och justering av tidtabeller.

Kontaktpersoner:

Projektledare Västerviks kommun, projekteringsingenjör, enheten för Samhällsbyggnad, Christer Sneitz, christer.sneitz@vastervik.se, 0490-25 70 72

Projektledare Västervik Miljö & Energi, VA-ingenjör Elisabet Larsson elisabet.m.larsson@vastervik.se, 0490-25 70 77

Information gällande omledning av trafik redovisas när detta är aktuellt på

Västervik Miljö & Energis driftstörningssida

Sidan senast granskad den 18 december 2020