Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nypublicerad fördjupad undersökning av lokala företagsklimatet visar på både ris och ros

2019-05-17

Under första delen av 2019 har Västerviks kommun och Västervik Framåt AB med hjälp av undersökningsföretaget Argument AB genomfört en fördjupad enkät med ett större antal lokala företagare för att få reda på mer om hur Västerviks kommun fungerar och uppfattas som kommun att driva företag i. Nu är resultatet klart och det visar på flera intressanta resultat som kommer att bli användbara i det fortsatta arbetet med att förbättra förutsättningarna att driva företag i Västerviks kommun. 

Näringslivschefen i Västerviks kommun, Ulf Kullin, som gärna lyfter fram de mer detaljerade resultaten i undersökningen, ger några exempel på den direkta nytta som han ser med undersökningen:
- Exempelvis huruvida tjänstemännen ska fokusera på kompetensutveckling eller att verka för att förkorta handläggningstiderna. Eller, ur ett mer strategiskt perspektiv, hur man ska förstå företagen när det gäller deras behov av personal för enklare jobb i förhållande till högutbildad personal för mer avancerade jobb.

Generellt sätter företagarna betyget 3 (2,99) på en femgradig skala på Företagsklimatet i kommunen. Fördelningen av svar liknar närmast en normalfördelningskurva. (1 mycket dåligt: 5%, 2: 19%, 3: 44%, 4: 22% och 5 mycket bra: 4%. 6% uppger att de inte har någon uppfattning, vet inte.

Några intressanta detaljer som undersökningen visar är:

 • Att när Västerviks företagare får rangordna 15 saker är viktigast för dem hamnar "allmän kommunal service" (skola, barn- och äldre omsorg med mera) högst, medan "mötesplatser, nätverk och events för företagare" hamnar sist.
 • Att när Västerviks företagare får rangordna 15 saker som de tycker fungerar bäst i Västerviks kommun hamnar "kommunikationer" lägst och "marknadsföring" högst.
 • Att när företagarna får sätta betyg på kommunens arbete med näringslivsfrågor, ur olika aspekter, anser de att "tjänstemännens kompetens" får godkänt (betyg 3,2 på en femgradig skala) medan "handläggningstiderna" är det som får klarast underkänt (betyg 2,55). Däremellan hamnar "tillgänglighet" (3,09), "delaktighet/samarbetsklimat" (2,94) och "lösningsorientering" (2,66).
 • Att när företagarna får uttrycka sig om framtidstron på företagsklimatet är de kvinnliga företagarna något mer positiva än de manliga. På en skala från 1-5, där värdet 1 är mycket sämre och värdet 5 är mycket bättre ger kvinnorna värdet 3,47 medan männen ger 3,32.
 • Att när företagarna får frågor om eventuell konkurrens från kommunala bolag anser 55 procent av företagarna i Västerviks tätort att de kommunala bolagens affärsdrivande verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet, medan 33 procent av företagarna utanför tätorten ser samma problembild.

För att återgå till några mer generella iakttagelser som undersökningen ger vid handen kan det nämnas att när enkäten frågar om "kommunens tjänstemäns inställning och ärendehantering" ges relativt mycket negativ kritik. Medelbetyg 2,89 av 5, 36% ger underbetyg 1 och 2, 26% medelbetyg 3 och 34% överbetyg 4 och 5.

På motsvarande sätt ges medelbetyget 2,52 av 5 för "politikernas hantering av lokala näringslivsklimatet". 43% ger underbetygen 1 och 2, 35% medelbetyg och 12% överbetygen 4 och 5.

Bland problemområdena lyfts även bristande kommunikationer och utmaningar inom kompetensförsörjning av de svarande företagarna.

På frågan om kommunen anses bedriva affärsverksamhet som tränger undan privat näringsverksamhet svara 31% ”ja, absolut” och medelvärdet på frågan landar på 3,45 av 5.

Bland de positiva faktorerna lyfts samverkan inom lokala näringslivet fram. 59% av de svarande har varit i kontakt med Västervik Framåt, som arbetar på kommunens uppdrag med utveckling av näringslivsfrågor.

Även besöksnäringen med stora aktörer som kommunala Västervik Resort AB och även Västervik Framåt AB lyfts fram som starkt positiv.

I en annan intressant del av rapporten framkommer det att ett enskilt ärende verkar kunna utgöra grunden för en företagares hela bild av kommunen. Får man ett positivt besked i till exempel ett bygglovsärende kan företagaren prisa kommunen och tala om ett gynnsamt företagsklimat.

Faktaruta

 • Undersökningen är gjord under perioden 31 januari till 1 mars 2019 med telefonintervjuer och kompletterande webbenkäter med 367 företagare.
 • Av de 539 företag som gick att få tag på svarade 68% på frågorna och 32% tackade nej.
 • 367 företag utgör 41,5% av de företag registrerade i Västerviks kommun som gick att hitta via UC.
 • Av de svarande företagarna är 19% kvinnor och 81% män och har en snittålder på 51 år.
 • 63% av de svarande företagarna kommer från Västervik, 12% från Gamleby och 24% från andra orter. En procent kommer från andra orter utanför kommunen.
 • 69% av företagen startades under de senaste 20 åren och övriga företag är äldre. 80% är aktiebolag, medan 18% är enskilda firmor.
 • Företagen har i genomsnitt 6,7 anställda, men 30% av företagen är enmansföretagare och 34% har 1-2 anställda.
 • Företagens omsättning varierar mellan 250.000 kronor och mer än 50 miljoner kronor, störst andel av företagen (32%) hade en omsättning på 2,5-10 miljoner 2017.
 • Företagen kommer från samtliga branscher, flest från handel, byggverksamhet, tillverkning, jordbruk, juridik, ekonomi, hotell och restaurang.
Sidan senast granskad den 17 maj 2019