Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Samhällsekonomisk analys av Projekt Spåret visar att insatserna betalar sig direkt

2018-04-26

Projekt Spåret är en samverkansinsats mellan Västerviks kommun, Landstinget i Kalmar län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Projektet syftar till att förkorta vägen för en person utan arbete in i samverkan och ut mot arbetsmarknaden och ökad egenförsörjning, samt att effektivisera samverkansmyndigheternas tillgängliga resurser och kompetens. Totalt 67 deltagare har varit med i Projekt Spåret under tiden 2015 till 2017. Projektet är finansierat av Samordningsförbundet i Kalmar län med Västerviks kommun som projektägare.

På uppdrag av Samordningsförbundet har företaget Payoff genomfört en samhällsekonomisk analys av de insatser som är gjorda i projektet. Verksamhetschefen Per Lundberg på enheten för arbete och kompetens är nöjd efter redovisningen av analysen:
- Payoffs samhällsekonomiska analys visar att det här projektet är lyckat på flera sätt och det är skönt att ha siffror som stärker oss i det framtida beslutsfattandet, säger Per Lundberg.

Payoff har kommit fram till att:

  • Projekt Spåret i Västervik ligger helt rätt i tiden för att få fler i utanförskap i egenförsörjning, studier eller till rätt insats och försörjning.
  • Genom att utveckla och pröva nya arbets- och samverkansformer har Västerviks kommun och parterna i Samordningsförbundet stärkt de arbetslivsinriktade insatserna och minskat ”glappen, stuprören och gråzonerna”.
  • Projekt Spåret har visat sig vara en satsning som ur ett socialt investeringsperspektiv skapar samhällsekonomisk nytta.
  • Huvuddelen av deltagarna har fått en förändrad situation vad gäller arbete, studier eller praktik, det vill säga kommit i egenförsörjning, gjort en stegförflyttning eller kommit till rätt insats med rätt försörjning.
  • Deltagarna har sannolikt också ökat sina möjligheter till förbättrad livskvalitet, ökad självkänsla och hälsa genom projektet. Detta är en viktigt kvalitativ nytta av projektet att lyfta fram!
  • Största värdet som projektet har skapat är strategiskt och strukturellt genom att nya arbets- och samverkansformer etablerats till.

Samhällsekonomiskt har projektet skapat intäkter/kostnadsminskningar för kommun och landsting som gör att de får tillbaka insatt kapital inom ett år och fem gånger insatsen på lång sikt (beräknat på fem år). På fem år får samhället i stort tillbaka två gånger sin insats.

- Efter projektets slut har insatserna integrerats i den ordinarie arbetsverksamheten i Västerviks kommun, medfinansierat av samordningsförbundet. Vi har en klar målsättning att fortsätta och utveckla den samverkan som varit framgångsfaktorn i projektet, säger Per Lundberg avslutande.

Sidan senast granskad den 26 april 2018