Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nya undantag från lovplikt

2017-06-30

Den 1 juli 2017 träder ändringar i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen i kraft. Ändringarna innebär bland annat att ytterligare åtgärder får utföras utan krav på bygglov.

Följande gäller från och med den 1 juli 2017:

  1. Det krävs inte bygglov för uppställning av två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus.
  2. Det krävs inte bygglov för små tillbyggnader av en- och tvåbostadshus i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel.
  3. För andra byggnader än en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård.
  4. Det krävs inte bygglov för nybyggnad av tillfälliga små byggnader, byggnaden får inte vara större än 15 kvm och inte ha en nockhöjd som överstiger 3 meter. Byggnaden måste placeras inom allmän plats som kommunen är markägare till och byggnaden får stå på platsen i högst tre månader. Om byggnaden flyttas inom samma allmänna plats krävs bygglov.
  5. Det krävs inte bygglov för ett väderskydd för kollektivtrafiken, väderskyddet får inte vara större än 15 kvm och inte ha en nockhöjd som överstiger 3 meter. Om väderskyddet placeras i anslutning till ett annat väderskydd krävs bygglov.
  6. Det krävs inte bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra ett upplag eller en materialgård i liten omfattning i form av en eller flera containrar. Containrarna måste placeras i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde.

Samtliga bygglovbefriade åtgärder enligt ovan måste följa gällande detaljplan, i annat fall krävs bygglov.

Undantaget från lovplikten gäller inte om åtgärderna vidtas på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Under "Relaterade länkar" finns en karta som visar inom vilka områden undantagen inte gäller.

Om åtgärderna enligt punkt 1, 2 eller 6 vidtas närmare fastighetsgräns än 4,5 meter krävs medgivande från de grannar som berörs av åtgärden. Åtgärderna får aldrig placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns till allmän plats eller gata.

Mer information om lagändringarna finns på Boverkets hemsida, se länk under "Relaterade länkar".

Sidan senast granskad den 30 juni 2017