Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Rättsprocessen för detaljplan för Lugnet avgjord

2016-06-01

Detaljplanen för området Lugnet på Norrlandet har sedan planen antogs av kommunfullmäktige den 23 februari 2015 överklagats till både Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen. Båda instanserna har avvisat överklagandena och då ingen överklagan till Mark- och miljööverdomstolen inkommit inom utsatt tid har detaljplanen vunnit laga kraft den 31 maj 2016.

Mark- och Miljödomstolen skriver i sin dom att: "De överväganden som kommunen gjort i detaljplanen ligger inom kommunens handlingsutrymme och att kommunen har gjort en rimlig avvägning mellan de allmänna och enskilda intressena."

Planhandlingar för Lugnet 2:1 m.fl.

Sidan senast granskad den 1 juni 2016