Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vi söker nya LIS-områden

2015-02-18

LIS är en förkortning av ”Landsbygdsutveckling i strandnära läge”. För att ett LIS-områden ska kunna bebyggas måste det först pekas ut i kommunens översiktsplan.

Som en del av arbetet med översiktsplanen tog vi fram dokumentet "Bebyggelse på landsbygd". Där beskrivs de områden i Västerviks kommun som idag är LIS-områden.

Vi har nu bestämt att revidera dokumentet ”Bebyggelse på landsbygd”, eftersom vi sett att behovet finns. Samtidigt vill vi se om det inte finns fler områden som skulle kunna vara lämpliga som LIS-områden.

Vad krävs?

För att ett område ska kunna bli LIS-område måste ett antal kriterier vara uppfyllda. Exempelvis:

  • Platsen måste vara vid en insjö.
  • Fri passage måste finnas närmast stranden för att tillgodose växt- och djurlivet samt friluftslivet. 
  • Varaktig sysselsättning och/eller bevarat eller ökat underlag för service på landsbygden.

 För att ett LIS-område ska kunna bebyggas krävs i ett senare skede strandskyddsdispens i detaljplan, eller bygglov. Möjlig utveckling skulle exempelvis kunna vara:

  • Verksamheter, som exempelvis turistanläggningar. 
  • Flertalet boenden.

Har du idéer på vad som skulle kunna bli ett LIS-område, eller några tankar och funderingar, vänligen kontakta planarkitekt Erik Andersson 0490-25 40 70, erik.andersson@vastervik.se. Gärna skriftligen. Vi vill ha ditt förslag på LIS-område senast den 18 mars 2015.

Tematiskt tillägg till översiktsplanen

Bebyggelse på landsbygd (pdf 4,20 MB)

Sidan senast granskad den 18 februari 2015