Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunstyrelsen beslutade att söka prövningstillstånd för överklagande av kammarrättsdom om laglighetsprövning

2015-01-27

Under andra veckan i januari kom kammarrättens dom om att kommunfullmäktiges återtagande av uppdrag till förtroendevalda inte var lagenligt utförda hösten 2012. Västerviks kommun vände sig omgående till juridisk expertis hos Sveriges Kommuner och landsting (SKL) för att utreda vad domen betyder i praktiken och om ett överklagande av domen till högre instans skulle vara aktuellt.

SKL:s förbundsjurist Staffan Wikells första svar är att domen inte har någon praktisk betydelse för de beslut som fattats under tiden oktober 2012 till 2014 års utgång, eftersom de beslut som fattats under perioden och redan har hunnit vunnit laga kraft är lagliga.

SKL anser också att det finns goda skäl till att kommunen bör söka prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, eftersom kammarrätten enligt Wikell förbisett viktiga aspekter i kommunallagen och ett prejudicerande beslut om exempelvis obligatorisk fyraårig mandatperiod saknas.

Kommunstyrelsen beslutade vid måndagens sammanträde att gå vidare med ett överklagande av kammarrättens dom.

Sidan senast granskad den 27 januari 2015