Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunfullmäktige 27 februari 2023

2023-02-16

Kommunfullmäktige har möte 27 februari 2023 klockan 13.00 på Arenan, Västervik Resort. 

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna att följa mötet på plats. Du kan även följa sammanträdet online direkt och även se det i efterhand. 

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Granskning av ledning och styrning inom miljö- och byggnadsnämnden - svar
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Valärenden
 5. Anmälningar
 6. Inlämnade frågor och interpellationer
 7. Revisorerna har ordet
 8. Kommunikationspolicy för Västerviks kommun - revidering
 9. Revidering av vissa årsarvoden i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
 10. Tillväxt- och näringslivsstrategi för Västerviks kommun 2023-2028
 11. Risk- och sårbarhetsanalys 2023 för Västerviks kommun
 12. Anpassad grundskolestruktur Västerviks stad - svar på uppdrag
 13. Taxa och regler för grävning och återställande på kommunal mark
 14. Motion Betyg på gymnasiet - svar
 15. Motion Bevara massahuset i Helgenäs - svar
Sidan senast granskad den 16 februari 2023