Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Uppdaterad 17 april, 13:22

Läs allt om den strejk som kan starta torsdag 18 april klockan 07:00 här

Kommunfullmäktige 26 september 2022

2022-09-15

Kommunfullmäktige har möte 26 september 2022 klockan 13.00 på Arenan, Västervik Resort. 

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna att följa mötet på plats. Du kan följa sammanträdet online direkt och även se det i efterhand. 

Ärendelista

  1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
  2. Allmänhetens frågestund
  3. Valärenden
  4. Anmälningar
  5. Interpellation till Dan Nilsson (S) angående Västerviks flygplats
  6. Inlämnade frågor och interpellationer
  7. Revisorerna har ordet
  8. Träbyggnadsstrategi för Västerviks kommun - antagande
  9. Motion om att upprätta handlingsplan för suicidprevention i Västerviks kommun - svar
  10. Motion om att tillåta politiska ungdomsförbund verka på Västerviks gymnasium - svar
Sidan senast granskad den 15 september 2022