Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunfullmäktige 26 september 2022

2022-09-14

Kommunfullmäktige har möte 26 september 2022 klockan 13.00 på Arenan, Västervik Resort.

Allmänhetens frågestund

I början av fullmäktiges möten finns möjligheten för allmänheten att ställa frågor till fullmäktige. Din fråga ska lämnas in skriftligt senast onsdagen 15 juni 2022.

Läs mer om allmänhetens frågestund på:
www.vastervik.se/fragestund

Ärendelista

  1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
  2. Allmänhetens frågestund
  3. Valärenden
  4. Anmälningar
  5. Interpellation till Dan Nilsson (S) angående Västerviks flygplats
  6. Inlämnade frågor och interpellationer
  7. Revisorerna har ordet
  8. Träbyggnadsstrategi för Västerviks kommun - antagande
  9. Motion om att upprätta handlingsplan för suicidprevention i Västerviks kommun - svar
  10. Motion om att tillåta politiska ungdomsförbund verka på Västerviks gymnasium - svar
Sidan senast granskad den 14 september 2022