Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunfullmäktige 24 oktober 2022

2022-10-13

Kommunfullmäktige har möte 24 oktober 2022 klockan 13.00 på Arenan, Västervik Resort. Det är första mötet med det nyvalda kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna att följa mötet på plats. Du kan följa sammanträdet online direkt och även se det i efterhand. 

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Val av kommunfullmäktiges presidium
 3. Val av kommunfullmäktiges valberedning
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Valärenden
 6. Anmälningar
 7. Inlämnade frågor och interpellationer
 8. Revisorerna har ordet
 9. Granskning av ramavtalstrohet - svar
 10. Sammanträdesplan kommunfullmäktige 2023
 11. Redovisning av kommunalt partistöd 2021 och utbetalning 2023
 12. Aktualitetsprövning av Översiktsplan för Västerviks kommun
 13. Uppsägning av förvaltningsavtal med Västerviks Bostads AB
 14. Förändrad avgift för familjerådgivning
 15. Hyresavtal för nya lokaler för Inspira Pedagogiskt centrum
 16. Motion om att införa bevakningskameror på Västerviks gymnasium - svar
Sidan senast granskad den 13 oktober 2022