Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunfullmäktige 12 december 2022

2022-12-01

Kommunfullmäktige har möte 12 december 2022 klockan 13.00 på Arenan, Västervik Resort. 

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna att följa mötet på plats. Du kan även följa sammanträdet online direkt och även se det i efterhand. 

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Val av revisorer, fullmäktigeberedningar, nämnder, bolagsstyrelser, stiftelser och samverkansorgan mandatperioden 2022-2026
 4. Regler för ersättarnas tjänstgöring för mandatperioden 2023-2026
 5. Valärenden
 6. Anmälningar
 7. Inlämnade frågor och interpellationer
 8. Revisorerna har ordet
 9. Borgensförbindelse till Kommuninvest
 10. Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Västerviks kommun enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
 11. Annonsering av fullmäktiges möten mandatperioden 2022-2026
 12. Ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente
 13. Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer
 14. Hyresavtal för nya lokaler för Inspira Pedagogiskt centrum
Sidan senast granskad den 1 december 2022