Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Förslag till programhandling för ny arena och eventhall i Västervik klart för politisk behandling och investeringsbeslut

2022-03-22

Kommunstyrelsens förvaltning på Västerviks kommun har under tisdagen lämnat ett beslutsunderlag för investering av ny arena/eventhall till kommunstyrelsen för politisk behandling vid nästa sammanträde 28 mars. Om kommunens styrande politiker ställer sig bakom förslaget kan arenan börja byggas under 2022 och stå klar 2024 eller 25.

Västerviks Bostads AB har på uppdrag av det kommunala fastighetsbolaget TjustFastigheter AB tagit fram en programhandling för en ny arena och eventhall, i en och samma byggnad, som ska byggas intill nuvarande ishall på Bökensvedområdet i Västervik. Uppdraget gavs till TjustFastigheter från Västerviks kommun 2021. Arenan är främst avsedd för issport, men kan också användas för att arrangera konserter och andra evenemang.

Västerviks gamla ishall Plivit Arena byggdes med privata initiativ 1984 och har tjänat sitt syfte väl under de här snart 40 årens tekniska livstid, men nu är det dags att ta nästa steg med en ny kombinerad arena för både ishockey, annan issport som konståkning, evenemang och mässor i Västervik, säger Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

Den nya arenan och eventhallen föreslås byggas med stomme i stål och betong och ett klimatskal av glaspartier och sandwichelement som kläs med träribbor med integrerad belysning. De estetiska ribbväggarna från fasaden föreslås också finnas med inne i arenan för ljuddämpande effekt som ger bra rumsakustik.

Förslaget till arena och eventhall innehåller en lång rad beståndsdelar, som souvenirbutik, kiosker, flera barer, en restaurang för 150 gäster, storkök, konferensrum, pausutrymmen, föreningslokaler, toalettgrupper, sex fullstora omklädningsrum och alla andra verksamhetslokaler och tekniska lösningar som krävs för spel i landets högsta serier i ishockey. Arenan planeras innehålla flera smarta och hållbara energilösningar, som återanvändning av värme från isens kylaggregat, solceller på taket och bergvärme som också kan ge kyla på sommartid.

Den nya arenan och eventhallen kommer att ge både Västerviks Ishockey Klubb och andra aktörer inom evenemangsbranschen i Västervik både sportsliga och ekonomiska utvecklingsmöjligheter under lång tid framöver. Om vi får acceptans för det här förslaget så kommer det att skapa helt nya reseanledningar till Västervik och skapa en ny regional mötesplats i Västervik när arenan och eventhallen står klar om några år, säger Harald Hjalmarsson, kommunstyrelsens andre vice ordförande (M).

Med den här satsningen på Bökensved kan vi fortsätta vår stora kommunala satsning på folkhälsa. Det här är andra delen i omgestaltningen Bökensveds idrottsområde som syftar till att skapa bättre förutsättningar för ungdomsidrottens utveckling och möjliggöra både bredd och elitverksamhet, säger Fredrik Lindwall, kommunstyrelsens förste vice ordförande (C).

Arbetet med programhandlingen har letts av projektledare Henrik Ankarvall på TjustFastigheter tillsammans med en konsultgrupp från konsultbolaget Sweco, där också kommunens samhällsbyggnadsenhet funnits med. Programhandlingen är framtagen utifrån de riktlinjer som finns i det funktionsprogram som kommunens samhällsbyggnadsenhet tog fram i ett tidigare skede.

Projektets olika vägval har granskats och beslutats av en styrgrupp bestående av kommundirektör Anders Björlin, samhällsbyggnadschef Daniel Niklasson och Västerviks Bostads AB:s och TjustFastigheter AB:s VD Sven-Åke Lindberg och även av kommunstyrelsens presidium med Dan Nilsson (S), Fredrik Lindwall (C) och Harald Hjalmarsson (M), samt TjustFastigheters ordförande Tomas Kronståhl (S), tidigare Veikko Kärki (S), och vice ordförande Eva Ahlström (M).

Programhandlingen är beslutsunderlag för politisk behandling för den kommunala investeringen i först kommunstyrelsen 28 mars och därefter för fastställande i kommunfullmäktige 25 april om kommunens beslutande politiker ställer sig bakom förslaget. I programhandlingen beskrivs hela den projekterade arenan och eventhallen med planer, ritningar och vybilder, byggnadsarea 6800 kvadratmeter, 3000 åskådare och tillkommande hyreskostnad för Västerviks kommun.

Om kommunens politiker beslutar att godkänna programhandlingen, kostnad för årshyra på 14.578.000 kronor, samt extra årshyra på 600.000 kronor för teknik- och inventarieinvesteringar kan byggstart för den nya arenan och eventhallen ske under andra halvan av 2022. Möjligt färdigställande kan ske 2024 eller 2025.

Fakta beslut och olika skeden i processen om byggnation av Nya Bökensved och nya arenan/eventhallen:

  • Västerviks kommunfullmäktige beslutade under 2018 att ställa sig bakom det som kallades Möjlighetsstudie C som bland annat pekade på behovet av att snabbt utreda och bygga en större simhall och en ny ishall på Bökensvedområdet i Västervik.
  • Under 2020 inledde Västerviks kommun ett arbete med en detaljplan för området efter ett uppdrag från kommunstyrelsen.
  • Samhällsbyggnadsenheten tog under 2020 fram ett utvecklingsprogram för Bökensved efter workshop med KS ledamöter, dialog med berörda föreningar med mera.
  • Utvecklingen av idrottsområdet Bökensved kom under 2020 att ingå i ett större stadsutvecklingsprojekt med breddat perspektiv när strukturplanen för omgivande delar av tätorten Västervik togs fram.
  • Under 2021 skapades ett funktionsprogram där kommunens samhällsbyggnadsenhet fastslog för vilka verksamheter nya arenan och eventhallen ska fungera: evenemang, ishockey och konståkning. Slutligen gavs Bostadsbolaget i uppdrag att ta fram en programhandling för arenan och eventhallen när funktionsprogrammet godkänts under 2021.
  • Nu är programhandlingen klar för beslut, vilket skulle godkänna investeringen och möjliggöra byggstart.


Film gjord av 3D-renderingar av ritningsmaterialet

3D-bilder från programhandlingen gjorda av Sweco

3D-bild på entré 1 arena och eventhall dagtid

Entré 1 dagtid (jpg, 866 kB)

3D-bild på entré 1 arena och eventhall kvällstid

Entré 1 kvällstid (jpg, 821 kB)

3D-bild på entré 2 arena och eventhall dagtid

Entré 2 dagtid (jpg, 859 kB)

3D-bild på entré 2 arena och eventhall kvällstidEntré 2 kvällstid (jpg, 802 kB)

Sidan senast granskad den 22 mars 2022