Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Västerviks kommuns medborgare något mer nöjda

2016-12-09

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning visar små förändringar sedan förra enkäten från 2014. Men det går åt rätt håll.

– På det hela taget ligger Västervik ganska nära snittet för svenska kommuner, konstaterar kommundirektör Anders Björlin. Det är vanskligt att jämföra med andra, då omständigheter och förutsättningar varierar mycket mellan olika kommuner, men det känns bra att våra medborgare blir mer nöjda.

Västerviks kommun genomför ofta enkätundersökningar bland kommunens invånare. Den största undersökningen heter Medborgarundersökningen och görs ungefär vartannat år i samarbete med Statistiska centralbyrån. I enkäten mäts invånarnas attityder med frågor om bland annat trygghet, miljö och service.

Samma undersökning genomförs i 136 kommuner. Svaren på en mängd olika frågor sammanfattas i tre index:

  • NRI, nöjd-region-index handlar om hur medborgarna betraktar kommunen som en plats att bo och leva på
  • NMI, nöjd-medborgar- index handlar om hur medborgarna ser på kommunens verksamheter.
  • NII, nöjd-inflytande-index handlar om hur medborgarna uppfattar sitt eget inflytande i kommunen.

Indexvärden för Västerviks kommun:

2014

  • NRI 59
  • NMI 50 
  • NII 35

2016

  • NRI 60
  • NMI 52
  • NII 40

43 procent av 1200 tillfrågade i Västerviks kommun har svarat på den senaste enkäten.

NRI, nöjd-region-index uppvisar bara små skillnader jämfört med förra undersökningen. Bostäder och kommunikationer får nu något lägre betyg. Övriga områden får lite högre betyg, men alla förändringar ligger inom felmarginalen.

På två områden, arbetsmöjligheter och kommunikationer, ligger Västervik tydligt lägre än snittet. Dessa områden hänger också ihop med varandra, då till exempel tågförbindelser till större orter påverkar möjligheten att arbetspendla.

Allra mest nöjda är medborgarna med tillgången till parker, grönområden och natur. Här ger nästan alla svarande högt betyg.

När det gäller NMI, nöjd-medborgar-index, får räddningstjänsten högst betyg. Även renhållning och sophämtning är medborgarna mycket nöjda med. Vatten och avlopp får klart lägre betyg än tidigare, medan får kultur högre. Annars är det inga stora skillnader.

Generellt för alla kommuner är att medborgarna bedömer sitt eget inflytande som jämförelsevis litet.

För mer information kontakta:

Anders Björlin

Kommundirektör
0490-254107
anders.bjorlin@vastervik.se

Sidan senast granskad den 9 december 2016