Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Över tre miljoner till hälsofrämjande skolutveckling

2016-12-30

Västerviks kommun har beviljats ett statsbidrag på närmare 3,4 miljoner för hälsofrämjande insatser i skolan. Totalt delar Skolverket ut 44,5 miljoner till kommuner och utbildningsföretag runt om i landet för hälsofrämjande skolutveckling. Västerviks kommun får mer pengar än någon annan.

Hälsoarbetet i skolan är del i en långsiktig utvecklingsprocess. Det handlar om att på olika sätt utveckla möjligheterna för skolan att möta elevers behov i olika lärmiljöer. Insatserna ska också förebygga att elever blir stillasittande framför datorn.

– Västerviks kommuns skolor arbetar tillsammans med hälsofrämjande skolutveckling, säger Ewa Myhrén, utvecklingsledare för grundskolan. Hälsa, välmående och lärande hänger intimt ihop och vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för våra elever att lyckas. Tack vare ett stort statsbidrag kan vi nu genomföra många olika aktiviteter och projekt under vårterminen 2017.

Yoga, pulsträning, rastaktiviteter, utökad tid för idrott och hälsa samt en stimulerande inomhusmiljö är exempel på vad som kan göras.

– Vi ser att barnen lär sig bättre när de mår bra och trivs i skolan, konstaterar Ewa Myhrén. Vi vet också att lärandet i sig påverkar elevernas hälsa i positiv riktning.

Att skapa lust för fysisk aktivitet och att träna sociala förmågor är viktiga delar i arbetet. Kommunens skolor arbetar med olika typer av insatser för att utvärdera vad som fungerar bäst. Den centrala barn- och elevhälsans kompetens har använts i arbetet med att formulera insatserna.

– Den 12 januari möts vi för att tillsammans arbeta vidare med att planera insatserna, berättar Ewa Myhrén. Projektet har sin tyngdpunkt under våren 2017, för att sedan leva vidare i vårt dagliga arbete.

Skolverket har använt följande kriterier för att välja vilka som får del av statsbidraget:

•Insatsen ska stödja elevernas välbefinnande och utveckling mot utbildningens mål.

•Insatsen ska bidra till ett förebyggande och hälsofrämjande arbete som utgår ifrån att lärande och hälsa hör ihop.

•Insatsen ska involvera den samlade elevhälsans kompetens (kurator, skolsköterska, psykolog, skolläkare, personal med specialpedagogisk kompetens).

•Insatsen ska vara förankrad och en integrerad del i skolans långsiktiga uppföljnings- och systematiska utvecklingsarbete.

För mer information kontakta:

Ewa Myhrén

Utvecklingsledare för grundskolan
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

Sidan senast granskad den 30 december 2016