Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunfullmäktige 21 november 2022

2022-11-20

Kommunfullmäktige har möte 21 november 2022 klockan 13.00 på Arenan, Västervik Resort.  

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna att följa mötet på plats. Du kan även följa sammanträdet online direkt och även se det i efterhand. 

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Valärenden
 4. Anmälningar
 5. Interpellation om Edsåsen
 6. Inlämnade frågor och interpellationer
 7. Revisorerna har ordet
 8. Granskning av frånvaro inom gymnasieskolan - svar
 9. Delårsrapport för Västerviks kommun augusti 2022
 10. Fastställande av antagen Budget 2023 och ekonomisk planering 2024-2025 för Västerviks kommun
 11. Fastställande av kommunal skattesats 2023 för Västerviks kommun
 12. Socialnämndens ansökan om uttag ur resultatutjämningsfonden 2022
 13. Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun
 14. Detaljplan för Lucerna reningsverk, fastigheten Lucerna 2 m.fl., Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län - antagande
 15. Flytt av folkbiblioteksverksamheten i Ankarsrum
 16. Taxa för kommunalt avfall från och med 1 januari 2023
 17. Ändring av brukningsavgifter i VA-taxa för Västerviks kommun från och med 1 januari 2023
 18. Hyresavtal för ny omklädningsbyggnad vid Brukslidens IP, Ankarsrum
 19. Hyresavtal för nya omklädningsrum Ernebergsfältet, Gamleby

 

OBS! Dagens fullmäktigemöte kommer inte att livesändas på grund av sjukdom.

Sidan senast granskad den 20 november 2022