Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Bild på två studenter som sitter i en lugn biblioteksmiljö och tittar på en laptopskärm

Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil, 210 hp

Är du intresserad av att arbeta med människor i olika utsatta livssituationer? Genom detta program får du en akademisk yrkesutbildning i socialt arbete och utvecklar professionell skicklighet och kommunikativ förmåga genom ett delaktighetsfrämjande förhållningssätt. Detta för att kunna bistå människor vars livssituationer utmärks av exempelvis fattigdom, våld i nära relationer, missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Om utbildningen

Socionomprogrammet tar sin utgångspunkt i människan och hennes livsvillkor, samt de fenomen, sociala problem och processer som uppstår i samband med social utsatthet och andra beroendeskapande livssituationer. Grunden för programmet är det sociala arbetets kärnområden såsom barn och unga i behov av skydd, äldre och åldrande, funktionsnedsättning, integration, fattigdom, hemlöshet, missbruks- och beroendeproblematik, våld i nära relationer, samt kriminalitet, vilket knyts till kunskaper om juridik, socialpolitik och samhällsplanering. Olika modeller och metoder för att utreda och möta sociala problem förankrade i det sociala arbetets kunskapsområde ingår i programmet. Även insatser av psykosocial, stödjande och pedagogisk karaktär behandlas. Specifikt profileras socialpedagogiska metoder och förhållningsätt underbyggda av teorier om lärande, social mobilisering och delaktighet.

Studier

Socionomprogrammet läses på helfart under sju terminer med årlig antagning på höstterminen. Huvudämnet är socialt arbete där den socialpedagogiska profilen introduceras i inledningen av utbildningen och fördjupas framför allt i samband med den avslutande sjunde terminen. Kurserna bygger på varandra och är strukturerade så att varje nivå innefattar ämneskunskap i socialt arbete, kunskap om ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt professionsspecifika kunskaper. Socionomutbildningen innehåller både kurser förlagda till campus och delar som är förlagda på arbetsplats (VFU) samt fortlöpande moment som behandlar personlig och professionell utveckling.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Socionomprogrammet innefattar verksamhetsförlagd utbildning. Den pågår 20 veckor och löper under hela termin 5 och ger 30 högskolepoäng och förläggs till en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där en erfaren socionom eller socialpedagog fungerar som handledare för studenten.

Så fungerar det

Utbildningen är på heltid. Undervisningen är på plats på Campus Västervik, övrig tid ägnar du åt egna studier i kombination med grupparbeten. På Campus Västervik kan du tillsammans med dina studiekamrater ta del av direktsända föreläsningar i våra studios och även använda våra öppna ytor och grupprum för egna studier. Ett sådant utbyte med andra ökar dina chanser att lyckas med studierna.

Observera att obligatoriska professionsspecifika moment och övningar är förlagda till Campus Trollhättan, vilket alltså innebär att man som student måste vara på plats i Trollhättan vid dessa tillfällen och innebära en merkostnad för studenten. De genomförs 2-3 gånger per termin och respektive tillfälle kan omfatta 1-3 dagar.

Under termin 7 finns det ett val mellan några kurser. Någon av dessa kurser kan vara förlagd till campus Trollhättan.

Läs mer om programmet på HV:s webbplats

Sidan senast granskad den 7 juni 2024