Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Sjuksköterskestudenter som befinner sig i en klinisk miljö

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård. Idag är utbildningen både akademisk och yrkesinriktad. Den innehåller en spännande mix av teoretiska kurser och klinisk verksamhetsförlagd utbildning.

Huvudämnet är vårdvetenskap och handlar om människan och hennes upplevelse av sin hälsa och ohälsa, sitt lidande och vård. För sjuksköterskor utgörs professionsämnet inom vårdvetenskap av omvårdnad. Med utgångspunkt i sjuksköterskans kärnkompetenser och de fyra konsensusbegreppen hälsa, miljö, människa och vårdande, fokuseras såväl den enskilda människans, familjens, som samhällets behov och krav på vård och omvårdnad utifrån evidens och forskning. I ämnet ingår praktisk tillämpning av omvårdnad, där omhändertagande av patienter och närstående tränas både i kliniska lärmiljöer på skolan (kliniska träningscenter, KTC) och genom verksamhetsförlagd utbildning inom region och kommun. Under den verksamhetsförlagda utbildningen förväntas du följa din handledares schema, vilket kan innebära att du gör pass på vårdenheten såväl dag- som kvällstid samt under helgen. Även nattpass kan förekomma.

Så fungerar det

Utbildningen är på heltid. Undervisningen är på plats på Campus Västervik, övrig tid ägnar du åt egna studier i kombination med grupparbeten. Övrig tid ägnar du åt egna studier i kombination med grupparbeten. Föreläsningarna och seminarierna är direktsända med möjlighet för dig som student att ställa frågor muntligt till läraren under pågående föreläsning. 

På Campus Västervik kan du tillsammans med dina studiekamrater också använda våra öppna studieytor och grupprum för egna studier eller grupparbeten. Ett sådant utbyte med andra ökar dina chanser att lyckas med studierna.

Karriär

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom många olika verksamheter med skiftande arbetsuppgifter och med människor i olika åldrar. Du kan arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och slutenvård samt andra verksamheter som till exempel läkemedelsindustrin. Grunden i den legitimerade sjuksköterskans arbete är att främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande utifrån hur människan själv upplever sin situation.

Läs mer om sjuksköterskeprogrammet på LNU:s webbplats

Sidan senast granskad den 1 november 2023