Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vuxna behöver lyssna och lära mer av barn och unga

2024-04-30

En ny forskningsstudie ringar in viktiga frågor för hur politiker och tjänstemän som arbetar med barns och ungas inflytande kan lära av arbetet och dela sina kunskaper. Studien visar att ett vanligt hinder är att de vuxna inte alltid ser barn och unga som några de kan lära av.

Lisa Hedman, filosofie licentiat på Campus Västervik, ligger bakom en ny studie som visar vad som påverkar hur politiker och tjänstemän lär sig av arbetet med barns och ungas inflytande. Studien lyfter också politikers och tjänstemäns egna uttryck kring hur de ser på sitt arbete och vad som skapar möjligheter respektive hinder.

Mitt intresse finns från början i barn och unga och deras möjlighet till inflytande. Eftersom det är vuxna som påverkar vilket inflytande barn och unga får, har jag velat att min studie ska fokusera på villkoren för deras arbete, säger Lisa Hedman.

Studien bygger på observationer, dokument och dialog med politiker och tjänstemän i ”en mindre kommun”. Den rör deras arbete med en modell som är tänkt att stärka barns och ungas inflytande. Lisa Hedman lyfter fram tre resultat från studien som mest intressanta:

Traditionell bild av unga

Arbetet präglas av att de vuxna har en traditionell bild av barn och unga. Deras bild är att barn och unga är blivande vuxna som ska lära av vuxna, inte att det kan finnas ett ömsesidigt lärande. Den synen riskerar, enligt Lisa Hedman, att leda till att de vuxna lyssnar för lite och att de unga inte får se vilken del de har i samhället.

Kunskap delas för lite

Ett annat resultat av studien är att de kunskaper och erfarenheter som politiker och tjänstemän bygger genom sitt arbete inte delas i stor utsträckning, särskilt inte mellan politiker och tjänstemän.

Jag har sett att kunskaper och erfarenheter som byggs inte länkas samman. I stället stannar de hos enskilda personer och inom små arbetsgrupper. Det här hindrar att arbetet med barns och ungas inflytande utvecklas till en gemensam kunskapsresurs inom organisationen, säger Lisa Hedman.

Lisa Hedman tror att vägen till en gemensam kunskapsbank inom organisationen börjar med att bli medveten om vilka erfarenheter och kunskaper som kan vara användbara i det breda arbetet med barns och ungas inflytande.

Vaga mål

Ett tredje resultat av studien är att kommunens arbete försvåras av motsättningar mellan yttre krav och interna förväntningar. Yttre krav kan vara nationella politiska mål kopplat till barns och ungas inflytande. De upplevs ofta som otydliga för personer som ska verkställa dem, vilken gör att verksamheter tar fram egna beskrivningar av hur arbetet ska se ut. Det här kan skapa motsättningar och i förlängningen innebära minskade möjligheter för barn och unga att vara med och påverka beslut, berättar Lisa Hedman.

Vilja att utvecklas

Studien visar också på möjligheter i arbetet. På kommunen som Lisa Hedman har studerat finns drivkraft och engagemang bland de personer som på olika sätt arbetar med barns och ungas inflytande. Under tio år har de arbetat efter en modell som är utformad för att stärka inflytandet.

Att kommunen har en tydlig drivkraft i frågan och vilja att utvecklas har underlättat arbetet. De söker aktivt efter mer kunskap och goda exempel.

Lisa Hedman tror inte att bästa vägen framåt måste se likadan ut för alla. Hon tycker i stället att varje kommun eller organisation bör se till sina förutsättningar och fråga sig: Hur gör vi det här bäst i just vår organisation?

Varför är barns och ungas inflytande viktigt?

Deras inflytande är viktigt av flera skäl. Barns och ungas möjlighet att ha inflytande över frågor som påverkar dem ökar deras välbefinnande. Det är helt enkelt viktigt för att de ska må bra. Och det i sin tur gynnar demokratin. Ger politiker och tjänstemän barn och unga förtroende att påverka, får de ett ökat förtroende tillbaka. Därför finns det både vinster för enskilda människor och för samhället i stort, säger Lisa Hedman.

Ta del av studien

Studien ingår i Lisa Hedmans licentiatuppsats. Under veckan licputerade hon från sin forskarutbildning, som hon har genomfört vid Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle. Ämnesområdet för forskningen är Arbetsintegrerat lärande. Licputationen ägde rum på Campus Västervik på tisdagen och på fredagen genomfördes en så kallad spikningsceremoni, då Lisa Hedman spikade upp sin uppsats på Campus Västerviks kunskapsträd.

Läs uppsatsen ”Mellan sakfrågorna, det är där man hittar mervärdet – Politikers och tjänstemäns lärande i arbetet med barns och ungas inflytande”.

Sidan senast granskad den 30 april 2024