Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Samverkansprojekt har utrett hur arbetet mot hemlöshet kan bli bättre i Västerviks kommun

2024-05-16

En starkare samverkan och tydligare riktlinjer är några förslag från ett projekt inom Västerviks kommun, som har haft inriktning mot frågor som rör hemlöshet och risk för hemlöshet. Det visar en ny rapport om projektets arbete.

Sedan i höstas har medarbetare från kommunens socialförvaltning, enheten för näringsliv och kompetens och Bostadsbolaget deltagit i ett samverkansprojekt, som har handlat om att förstärka kommunens arbete med att motverka hemlöshet. Projektet har också haft i uppgift att utreda kommunens möjligheter att börja arbeta enligt metoden Bostad Först. Kortfattat handlar Bostad Först om att erbjuda personer ett boende utan att ställa motkrav, till exempel på att vara drogfri. Enligt regeringens nationella hemlöshetsstrategi för att motverka hemlöshet bör alla kommuner införa metoden.

Fokus på förutsättningar

Campus Västervik har haft i uppdrag att leda projektet och bidra med ökade kunskaper till frågorna. Nu är projektet avslutat och sammanfattat i en rapport.

Projektgruppen har bestått av de medarbetare i kommunen som dagligen arbetar med de här komplexa frågorna. Det har funnits en stor handlingskraft och kreativitet inom den här gruppen. Deltagarna har ringat in vilka förutsättningar som finns i Västerviks kommun och sedan bidragit med tankar och förslag kring vad arbetet behöver framåt, säger projektledare Elinor Nilsson, forskningskoordinator på Campus Västervik.

Vill stärka samverkan

Projektet har arbetat tillsammans med forskaren Maria Spante, vid Högskolan Väst, och genom en vetenskaplig metod som kallas Change laboratory. Metoden handlar om att driva förändring, bland annat genom att se hinder och motsättningar, och landa i kreativa lösningar. När projektet nu är avslutat ger gruppen bland annat förslag om att:

  • Den samverkan som redan finns mellan olika verksamheter inom Västerviks kommun och Bostadsbolaget förstärks och får en tydligare struktur med en övergripande ansvarsfunktion
  • Kommunen behöver ta fram riktlinjer och mål som är gemensamma för de olika verksamheterna, genom delaktighet från de medarbetare som har mest erfarenhet av arbetet
  • Kommunen behöver skapa förutsättningar för att metoden Bostad Först ska kunna fungera inom de strukturer som finns i just Västerviks kommun

Ett första steg efter att projektet nu har avslutats är att styrgruppen tar förslag vidare till olika politiska nämnder inom kommunen. Styrgruppen vill bland annat få arbeta vidare under 2024 med ett förslag kring hur kommunen kan utforma och implementera Bostad Först, utifrån förutsättningarna i Västerviks kommun. 

Vänligt och värdigt i Västervik

Förslagen och beskrivningar av projektgruppens arbete genom Change laboratory går att läsa mer om i rapporten ”Vänligt och värdigt i Västervik – professionsdriven utveckling för humanistisk hantering av hemlöshetsproblematik i kommunal verksamhet”.

Den här typen av professionsdriven forskningsrapport är det bästa underlag beslutsfattare kan få för att arbeta vidare med komplexa frågor. Att gruppen har vågat prata om arbete som tidigare inte har fungerat är avgörande för att kunna hitta rätt vägar framåt, säger Elinor Nilsson.

Läs rapporten Vänligt och värdig i Västervik

Sidan senast granskad den 16 maj 2024