Objektivitet

Det är viktigt att skilja på sajter med faktainnehåll och sajter med debattinlägg, synpunkter, propaganda och så vidare. Du har nytta av båda typerna i skolan, fast på olika sätt! Webbplatser hos till exempel myndigheter och etablerade organisationer kan ses som "faktaplatser". Man kan utgå ifrån att de beskriver sin verksamhet på olika sätt och att det de säger är "sant" ur den speciella myndighetens/organisationens synpunkt. Likaså kan man utgå från att statistik och rapporter från myndigheter inte är förvanskade.

Debattinlägg, tidningsartiklar, politiska partiers hemsidor och personliga hemsidor kan ta upp både intressanta och brännande problem men speglar ofta en subjektiv syn på verkligheten. De kan vara mycket faktaspäckade och intressanta men kan kompletteras med andra källor som tar upp samma frågor, om man till exempel vill undersöka hur de belyses från olika håll.

Det är absolut inte fel att använda "vinklade" - subjektiva - sidor i en undersökning om syftet är att just undersöka problemet från olika håll eller att redogöra för en specifik ståndpunkt. Däremot är det bra att vara extra uppmärksam på hur argumentationen underbyggs, vilka källor man använder och så vidare.

Det är bra att träna sig i att skilja på olika typer av sidor. Fundera över dessa saker när du vill använda en Internetkälla:

"Faktasidor"

 • Verkar uppgifterna riktiga?
 • Är avsändaren trovärdig?
 • Är det en etablerad myndighet/organisation/sakkunnig person som står för uppgifterna?

"Synpunkts-/debattsidor"

 • Vad är syftet med webbplatsen?
 • Är syftet uttalat?
 • Stämmer innehållet med syftet?
 • Är webbplatsen engagerande, väcker den frågor och lust att gå vidare?
 • Utmanar den användaren till reflektion, diskussion, jämförelse, egen forskning och egna slutsatser?
 • Hur underbyggs personliga åsikter med fakta?
 • Redovisas alla fakta eller undviks vissa?
 • Är påståenden underbyggda med tillräckligt mycket fakta, tillräcklig bredd, tillräckligt djup, eller är argumentationen "tunn"?
 • Är texterna odelat positiva eller negativa?
 • Har den som uttalar sig goda kunskaper på området?
 • I vilket sammanhang har webbplatsen kommit till, vad är syftet? (Att förmedla fakta, kunskap, idéer, åsikter eller propaganda?)
 • Kan man hitta fler källor som tar upp samma frågor?
 • Redogör dessa källor för andra fakta, åsikter och idéer?
 • Har du andra åsikter än den som skrivit materialet?
 • Finns det uppgifter som du anser är felaktiga? I så fall: Hur hittar du de riktiga uppgifterna och går det att bevisa att dessa uppgifter är sanna?
Sidan senast granskad den 7 december 2022