Skolhälsovård

Vid Västerviks Gymnasium finns vid varje rektorsområde en elevhälsogrupp som består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt rektor. Elevhälsogruppens arbete leds av rektor. Elevhälsogruppen träffas kontinuerligt för att erbjuda stöd till elever i olika sammanhang. Här finns ett nära samarbete med mentorer, Resurscentrum och Navet, för att undanröja hinder för elevens utveckling och lärande samt hjälpa till att uppnå målen i läroplan och kursplan.
Exempel på detta stöd kan vara: pedagogiska hjälpmedel, studiestöd från Resurscentrum eller Navet, samtal med specialpedagog om skolsvårigheter, studieteknik och eventuella utredningar, vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare, samtal med skolkurator eller skolsköterska samt främjande arbete med relationer i program eller elevgrupper.
Elevhälsan utgår från skolans värdegrund som bygger på allas lika rätt och värde.

Gymnasieåren är en spännande och omtumlande period för våra ungdomar. Vid denna åldersperiod i livet kan man känna sig vilsen, hamna i kriser och konflikter eller bara behöva prata med någon vuxen. Vidare kan ungdomar fundera över sin egen kropp, hälsa, hälsovanor och dess följder. Under gymnasietiden funderar ungdomar runt frågor som rör skolan, framtiden och livet. Vi möter ungdomar kring dessa frågor i grupp, enskilt eller med föräldrarna. Vi tycker att samarbetet med föräldrarna är mycket viktigt. Vi vill även betona vikten av arbetet med mentorsgrupper där eleverna och mentor (någon vuxen) kan skapa en öppen atmosfär för det goda samtalet och där elevernas behov av livsfrågor får möjligheter att uttryckas och bemötas. Skolsköterskorna, kuratorerna och specialpedagogerna arbetar för att träffa eleverna i helklass i början av höstterminen, detta för att kunna vara med i skapandet av goda relationer i klasserna, stärka gruppens växande och arbeta hälsofrämjande.

En tavla i ram och ett hjärta på väggen i ett rum.Sidan senast granskad den 12 oktober 2023