Skolhälsovård

Vid Västerviks Gymnasium finns vid varje rektorsområde en elevhälsogrupp som består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt rektor. Elevhälsogruppens arbete leds av rektor. Elevhälsogruppen träffas kontinuerligt för att erbjuda stöd till elever i olika sammanhang. Här finns ett nära samarbete med mentorer, Resurscentrum och Navet, för att undanröja hinder för elevens utveckling och lärande samt hjälpa till att uppnå målen i läroplan och kursplan.
Exempel på detta stöd kan vara: pedagogiska hjälpmedel, studiestöd från Resurscentrum eller Navet, samtal med specialpedagog om skolsvårigheter, studieteknik och eventuella utredningar, vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare, samtal med skolkurator eller skolsköterska samt främjande arbete med relationer i program eller elevgrupper.
Elevhälsan utgår från skolans värdegrund som bygger på allas lika rätt och värde.

Gymnasieåren är en spännande och omtumlande period för våra ungdomar. Vid denna åldersperiod i livet kan man känna sig vilsen, hamna i kriser och konflikter eller bara behöva prata med någon vuxen. Vidare kan ungdomar fundera över sin egen kropp, hälsa, hälsovanor och dess följder. Under gymnasietiden funderar ungdomar runt frågor som rör skolan, framtiden och livet. Vi möter ungdomar kring dessa frågor i grupp, enskilt eller med föräldrarna. Vi tycker att samarbetet med föräldrarna är mycket viktigt. Vi vill även betona vikten av arbetet med mentorsgrupper där eleverna och mentor (någon vuxen) kan skapa en öppen atmosfär för det goda samtalet och där elevernas behov av livsfrågor får möjligheter att uttryckas och bemötas. Skolsköterskorna, kuratorerna och specialpedagogerna arbetar för att träffa eleverna i helklass i början av höstterminen, detta för att kunna vara med i skapandet av goda relationer i klasserna, stärka gruppens växande och arbeta hälsofrämjande.

Elevhälsan på Västerviks Gymnasium består (förutom studie-och yrkesvägledare och rektor) av följande personer:

Beata Åhlin
Skolsköterska
Tfn: 010-355 42 94

Maud Ekeflod
Skolsköterska
Tfn: 010-355 43 98

Kette Eriksson
Skolsköterska
Tfn: 010-355 42 87

Petter Linde-Nilsson
Kurator 
Tfn: 0490-25 42 78

Jessica Skännestig
Kurator
Tfn: 010-355 42 82

Camilla Franzén
Specialpedagog
Tfn: 010-355 42 93

Maria Grahn
Specialpedagog
Tfn: 010-355 45 28

Sara Ljung
Specialpedagog
Tfn: 010-355 43 22

Marie Österberg
Specialpedagog
Tfn: 010-355 42 95Sidan senast granskad den 12 oktober 2023