Behov av extra stöd?

Studiecentralen

Studiecentralen har som uppgift att hjälpa elever som behöver stöd för att nå målen i gymnasiets kurser. Studiecentralen är en resurs för alla skolans program. På studiecentralen arbetar specialpedagoger, lärare och elevassistenter.

När en ny årskurs börjar

När en ny årskurs elever kommer till Västerviks gymnasium har studiecentralens personal redan fått information om elever från grundskolan för att veta vilka elever som behöver hjälp redan från början och har förmedlat den kunskapen till programmens lärare.

Under de första veckorna genomförs inledande diagnostiska test i matematik, svenska och engelska för att kunna veta om det finns klasser eller elever som utifrån sina behov behöver anpassningar i undervisningen.

När någon har svårt att nå målen i en kurs

Om det behövs läs och skrivutredningar eller kartläggning av enskilda elevers kunskaper finns det möjlighet för studiecentralen att genomföra dessa. Beroende på vilken hjälp eleven behöver och vilken kunskapsnivå eleven har kan våra specialpedagoger utforma åtgärdsprogram. Av åtgärdsprogrammet framgår vilket stöd som är lämpligt att ge. Särskilt stöd beslutas alltid av ansvarig rektor och stödet utformas efter elevens behov.

Lärarna på studiecentralen arbetar med att ge eleverna det stöd som utformats i åtgärdsprogrammet, både för mindre grupper och enskilt. Lärarna kan också vara med i klasser för att ge stöd.

Anpassning av undervisningen och förebyggande arbete

Studiecentralens verksamhet riktar sig också till skolans hela arbete med att skapa en god miljö för inlärning och studier. Studiecentralen samarbetar med biblioteket för att tillhandahålla pedagogiskt teknikstöd. Som exempel har alla skolans datorer program för att läsa upp text. Det finns även verksamhet med läxhjälp och öppna lektioner i matematik.

Elevassistenter

Studiecentralen har elevassistenter som är med elever och elevgrupper i programmens undervisning efter behov.

För elever med AST

För elever med AST (autismspektrumtillstånd) finns det lärare och elevassistenter som har undervisning i lugna miljöer med enskilda arbetsplatser. Där finns det möjlighet att få hjälp med planering av hela skoldagen och lugn miljö även på raster. Eftersom det kan variera med behovet av hjälp är denna verksamhet mycket flexibel.

Sidan senast granskad den 12 oktober 2023