Ordningsregler

Gemensamma ordningsregler för alla elever på VGY

Vad säger skollagen?

5§ Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler. (5 kap. 5 § Skollagen)

Nedan angivna regler kan aldrig bli så kompletta att de täcker in varje tänkbar situation som kan uppstå på skolan. Hänsyn och personligt ansvar ska vara vägledande i det dagliga skolarbetet.

På VGY ska alla elever och all personal känna sig säkra och trygga. Vi ska ha en studiemiljö som är bra för inlärning och som gör att du som elev klarar av att nå dina mål.

Vi på Västerviks Gymnasium...

 • visar varandra hänsyn och bemöter varandra med respekt och vänlighet.
 • använder ett språk som är vårdat och som inte kränker någon annan.
 • respekterar allas rätt till arbetsro.
 • kommer i tid till lektionerna och avtalade möten.
 • fuskar inte. Kursmomentet som omfattas av fusk bedöms som ogiltigt. Rektor beslutar, i samråd med lärare, om eleven ska få möjlighet att göra om kursmomentet.
 • Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning får bara användas i undervisningssyfte utifrån lärarens instruktioner. Privat användning av mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning under lektionstid är inte tillåten. (Skollagen 2010:800 5 kap. 4§)
 • ställer i ordning möbler i klassrummen och övriga lärmiljöer.
 • har inte fötter eller skor på bord, stolar, soffor mm.
 • Elever som använder arbetskläder i undervisningen ska byta om innan lunch och verktyg ska alltid lämnas i elevskåp eller verkstad vid raster.
 • hjälps åt att hålla rent, snyggt och klotterfritt.
 • undviker starka parfymer och allergiframkallande livsmedel, till exempel jordnötter, med hänsyn till personer med allergiska besvär.
 • följer Tobakslagen (1993:581). Det innebär att det är förbjudet att röka (inkl. E-cigaretter) på skolans område. Rökning får endast ske på anvisad plats utanför skolan.
 • bär våra SKOL-ID kort synliga för att kunna visa att vi är elever på skolan.

Om någon elev ertappas med att utföra skadegörelse så sker alltid polisanmälan.

Västerviks Gymnasium äger alla elevskåp inkl. lås vilket ger skolledningen rätten att vid misstanke om förvaring av otillåtna substanser eller föremål öppna elevskåpen.
Situationer som bedöms falla under Brottsbalken polisanmäls alltid.

Om elev inte följer ordningsreglerna kan rektor besluta om åtgärder enligt 5 kap.
9-11 § samt 17-21 § i Skollagen.

 

Sidan senast granskad den 27 december 2022