Hoppa till innehåll

Antagningsinformation

Antagningsinformation till Västerviks gymnasium 2023

Har ni frågor om antagning, studier på annan ort, idrottsutbildningar, inackorderingstillägg m.m. är ni välkomna att ringa, jag finns på plats måndag-fredag.

Med vänliga hälsningar

Charlotte Aspeteg

Antagningssekreterare

0490-25 42 75
charlotte.aspeteg@vastervik.se
Västerviks Gymnasium 
Östersjövägen 6, 593 32 VÄSTERVIK

Behörighet

Du är behörig att söka till gymnasieskolan till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Du ska ha avslutat årskurs 9.

Behörighet till Yrkesprogram:

För behörighet till ett yrkesprogram krävs minst godkända betyg/betyg E i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt ytterligare minst fem ämnen.

Behörighet till Högskoleförberedande program:

För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs minst godkända betyg/betyg E i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik och samt i ytterligare minst nio andra ämnen.

Enligt GyF 7 kap 1§ gäller därutöver följande kompletterande behörighetskrav:

  1. minst godkända betyg/betyg E i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för behörighet till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.
  2. minst godkända betyg/betyg E i biologi, fysik och kemi för behörighet till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

Du får inte tidigare ha gått igenom ett nationellt program inom gymnasieskolan eller likvärdig utbildning eller ha gått International Baccalaureate (IB). Om du inte är behörig vid vårterminens slut har du möjlighet att komplettera med betyg innan gymnasieutbildningen startar. Information om hur du prövar för nytt betyg får du på din grundskola.

Antagning

Antagning sker på ditt meritvärde. Meritvärdet är summan av betygsvärdet för de 16 bästa betygen i slutbetyget från grundskolan. Du kan få max 320 poäng i meritvärde.

  • A=20 poäng
  • B=17,5 poäng
  • C=15 poäng
  • D=12,5 poäng
  • E=10 poäng
  • F=0 poäng

Meritvärdet för en elev som fått betyg i moderna språk inom ramen för språkval utgöras av summan av detta och de 16 bästa betygen i övrigt, max 340 poäng.

I slutet början av april 2023 kan du gå in på webben med ditt användarnamn och lösenord och se resultatet av den preliminära antagningen. Elever som sökt via blankett får preliminärbeskedet via post.

Möjlighet till om- och nyval finns för gymnasieprogram från 7 april till och med 10 maj, efter fördjupad SYV kontakt.

Slutliga antagningsbesked skickas till alla sökande omkring den 1 juli. Reservantagning till lediga platser sker till och med två veckor efter uppropet.

Utbildningsvägar

Västerviks kommun har ett samverkansavtal med Högsby, Hultsfred, Mönsterås, Oskarshamn och Vimmerby, Gymnasieregion norra Kalmar län. Du har rätt att bli förstahands mottagen till alla utbildningar inom Gymnasieregion norra Kalmar län.

Om en nationellt program/nationell inriktning inte finns på hemorten/samverkansområdet, har du rätt att söka var som helst i landet.

Om dina personliga förhållanden motiverar studier på annan ort, kan du ange särskilda skäl och få din ansökan prövad. Det krävs starka skäl för att få en sådan framställning beviljad. Det finns också riksrekryterande utbildningar som du kan söka. Fråga din studie- och yrkesvägledare.

Frisök

Genom ändringar i skollagen (1985:1100) har elever från och med 1 januari 2008 möjlighet att söka en utbildning i en annan kommuns gymnasieskola även om samma utbildning erbjuds i hemkommunen eller samverkansområdet, så kallad frisökning.

En sådan behörig sökande tas emot i mån av plats, så kallad andrahandsmottagning, efter beslut av anordnarkommunen. I första hand ska alla behöriga sökande tas emot i anordnarkommunen eller samverkansområdet och sökande från andra kommuner som inte erbjuder denna utbildning, samt behöriga sökande med särskilda skäl.

Frisökning gäller för nationella program med nationella inriktningar. Även utbildningar på nationella program där nationellt fastställda inriktningar saknas (exempelvis Vård- och omsorgsprogrammet) och där det inte finns lokalt fastställda inriktningar omfattas av frisökning.

Frisökning innebär en ökad möjlighet, men inte en rättighet, att som elev i mån av plats tas emot i en annan kommuns gymnasieskola. Frisökning innebär inte att någon kommun tvingas utöka sin verksamhet. Om en kommun tar emot en elev i mån av plats är elevens hemkommun skyldig att betala interkommunal ersättning till den kommun som anordnar utbildningen.

Elever som tas emot i en andrahandsmottagning har inte rätt till inackorderingsstöd.

Dispens engelska

Det går att få dispens på kravet på godkänt betyg i engelska för att bli behörig till gymnasieskolan. I sådana fall krävs det att man på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, till exempel utländsk utbildning. Man ska också ha förutsättningar att klara studierna på det program man sökt.

Fri kvot

Fri kvot innebär att ett begränsat antal platser ska avsättas för dem som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.

Det är vanligt att sökande som gått utländsk utbildning motsvarande grundskolan ingår i den fria kvoten. För att antas till utbildningen måste de också vara behöriga till utbildningen, det vill säga ha godkända betyg i vissa ämnen alternativt ha skaffat likvärdiga kunskaper i ämnena och på det sättet anses ha godkända betyg.

Språkval

Du väljer språk obligatoriskt till Ekonomi-, Humanistiska-, Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapliga programmen. De elever som önskar läsa språk på annat program söker det på individuella valet och får börja läsa det i åk 2.

Elev som flyttar

För sökande som tänker flytta till annan gymnasieregion gäller:Ansökan görs i den kommun där den sökande är folkbokförd den 15 februari. (Antagningskansliet skickar en kopia på ansökan till den nya kommunen. När personbevis som bekräftar folkbokföringen i den nya kommunen inkommit till antagningskansliet, sänds detta tillsammans med originalhandlingar till den nya hemkommunen.)

Sekretess

Alla handlingar som inkommit till antagningskansliet är offentliga.

Sidan senast granskad den 3 april 2023