Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

SGU föreslår möjlig gruvbrytning av REE-metaller vid Olserum nära Överum

2022-12-08

Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU, har identifierat ett område kring Olserum, sydost om Överum i Västerviks kommun, där en av Europas största fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller – så kallade REE-metaller – finns. SGU vill därför skapa ett riksintresse enligt miljöbalken (3 kap 7 §) för att möjliggöra en framtida gruvbrytning. Västerviks kommun ska yttra sig senast 2 februari 2023 om hur kommunen ställer sig till avgränsningen av riksintresset. Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 31 januari.

De sällsynta jordartsmetallerna är väldigt viktiga för klimatomställningen och finns bland annat i elbilar, mobiltelefoner och datorer. De används också inom läkemedels- och försvarsindustrin och kan inte ersättas med andra metaller. EU har listat metallerna som den mest kritiska råvaran för en fortsatt samhällsutveckling och konstaterat att en inhemsk produktion måste öka. Idag utvinns 70 % av metallerna i Kina vilket innebär en stor sårbarhet, något som de senaste årens pandemi och pågående konflikter i världen tydligt har visat.

- Skulle projektet bli verklighet så kan det innebära stora förändringar för Överum, Gamleby och hela Västerviks kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S). Därför vill redan nu informera om detta, även om det är i ett väldigt tidigt stadium. Vi kommer att använda tiden fram till februari med att sätta oss in i ärendet ordentligt och därför kan vi inte svara på så många frågor just nu.

Förslaget från SGU innebär att ett område syd ost om Överum skulle pekas ut som riksintresse. Det betyder att det inom avgränsningen inte får ske åtgärder som riskerar att påtagligt skada eller försvåra möjligheterna att utvinna metallerna.

Avgränsningen kan komma att förändras under arbetets gång i takt med att ny information framkommer. Riksintresseavgränsningen innebär inte att det automatisktkommer att ske en utvinning av metallerna men den kan underlätta en eventuell framtida tillståndsprocess. En utvinning, om den blir aktuell, kommer att tillståndsprövas enligt gällande lagstiftning. 

Befintliga motstående riksintressen i området finns i form av överlappande riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust enligt 4 kapitlet i miljöbalken, samt för kulturmiljö enligt 3 kapitlet miljöbalken. SGU ser inga hinder att oförenliga riksintressen överlappar varandra och skriver:

”Om inte oförenliga riksintressen kan samexistera så ska en prövning göras vilket riksintresseanspråk som äger företräde först vid förändrad markanvändning. Den verksamhet som bäst motsvarar samhällets behov ska ges företräde."

- Det är en speciell situation, säger Dan Nilsson.
- Vi som kommun har inte beslutet i våra händer och vi ska bara uttala oss om gränsdragningarna för riksintresset i nuläget.

- Vad som sker på lång sikt är svårt att sia över. Västerviks kommun är en viktig medaktör för en eventuell fortsatt utveckling och vi håller oss informerade och för dialog med berörda myndigheter, avslutar Dan Nilsson.