Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tre förskolor och pedagogisk verksamhet för barn och elever föreslås läggas ner i nytt förslag till barn- och utbildningsnämnden

2023-11-14

Det kvarvarande sparbetinget på förskoleverksamheten inom Västerviks kommun, efter att befolkningsutvecklingen beräknas ge 200 färre barn i kommunens förskolor under de närmaste åren, föreslås lösas med nerdragningar av antalet medarbetare med ungefär 25 personer och nedläggning av tre förskolor i orterna Ukna, Odensvi och Totebo, samt den pedagogiska omsorgen i Blankaholm och Almvik. Det är kontentan i barn- och utbildningsförvaltningens nya åtgärdspaket till nästa nämndsammanträde i barn- och utbildningsnämnden 21 november.

Under hösten har barn- och utbildningskontoret arbetat med att hitta olika åtgärder för att spara 17 miljoner kronor på förskoleverksamheten. Detta efter att kommunfullmäktige i juni beslutade att den summan försvinner från förvaltningens budget efter minskat barnantal med upp till 200 barn under de närmaste åren.

- Besparingen har vi i förvaltningsledningen planerat att klara genom att både minska servicenivån, minska antalet pedagoger och minska antalet förskoleenheter, framför allt när det gäller de minsta enheterna där minskad lärartäthet per förskolebarn är svår att genomföra praktiskt. Därför läggs nu förslag på stora förändringar, säger Christine Andersson, verksamhetschef för förskola i Västerviks kommun.

Sedan dess har förutsättningarna ändrats något och kommunens styrande majoritet har bland annat meddelat att man tänker förstärka barn- och utbildningsförvaltningens förskolebudget med tre miljoner kronor, vilket skulle minska besparingsmålet till 14 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat förslag till nästa nämndsammanträde 21 november att avveckla förskolorna Smurfboet i Ukna, Oden i Odensvi, Pandan i Totebo och den pedagogiska omsorgen i Blankaholm för barn och elever, samt för elever i Almvik. Förslagen om förändringarna har informerats om internt i organisationen och i en MBL-information 6 november.
- Avvecklingen av enheterna besparar ungefär 3 miljoner kronor, men möjliggör också personalneddragningar på de kvarvarande lite större enheterna för att åstadkomma de stora ekonomiska effekter som krävs för att nå målen, säger Christine Andersson och fortsätter:
- På de här fem enheterna som berörs är den ursprungliga personalbemanningen redan så liten att den inte går att skära ner mer utan att skapa olösliga problem för verksamheten.

- Totalt behöver tyvärr ungefär 25 medarbetare sluta i Västerviks kommuns förskolor för att vi ska kunna klara återstående besparingskrav om nämnden beslutar att lägga ner de här enheterna, säger barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson. Han säger avslutande:
- Nu är det upp till politikerna i barn- och utbildningsnämnden och därefter kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fatta slutgiltigt beslut om det här.

I övrigt lämnas utredningsförslaget om nedläggning av ett antal grundskolor som barn- och utbildningsnämnden har begärt att få, men som den politiska majoriteten redan har meddelat att man inte tänker besluta om, samt att det återremitterade ärendet om tillfällig stängning av omsorg på obekväm tid i Västervik och Gamleby så kallat Nattis tas upp igen på barn- och utbildningsnämndens sammanträde. Denna gång med mer detaljerade uppgifter i barnkonsekvensanalysen.

Sidan senast granskad den 14 november 2023