Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Hoppa till innehåll

Minskat barnantal och ny budget leder till förändringar i förskola och skola i Västerviks kommun – nu kommer första förslagen

2023-08-29

Västerviks kommuns demografiska utveckling pekar på ungefär 200 färre barn i förskoleåldern under de närmaste åren. När den nya kommunbudgeten tar det minskade barn- och elevantalet i beaktande innebär det att både förskole- och grundskoleverksamheten i kommunen kommer att behöva minska både antalet anställda och antal enheter redan under 2024. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer nu med sina fyra första beslutsförslag för att börja anpassa strukturen med förskolor och antalet anställda till den nya verkligheten.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden 5 september ska besluta att lägga ner förskolan Gullvivan, tillfällig stängning av barnomsorg på obekväm arbetstid, nedläggning av barnomsorg hemma i personalens hem, samt rivning och återuppbyggnad av förskolan Älvdansen.

- Klart är att det saknas ungefär 28 miljoner för att fortsätta bedriva våra verksamheter i samma omfattning som idag. Det kommer innebära att färre pedagoger kommer att arbeta inom kommunen redan under 2024, men antalet tjänster som påverkas beror också på hur många av kommunens verksamheter som blir kvar, säger Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef i Västerviks kommun.

- För att hantera fullmäktiges uppdrag så handlar det om så mycket pengar som 17 miljoner inom förskolan och då krävs både minskat antal pedagoger och ändringar i strukturen med nedläggning av ett antal enheter. Totalt behöver vi vara beredda på en minskning av antalet pedagoger med mellan 20 och 30 personer för att klara den här omställningen, säger Christine Andersson, verksamhetschef för förskola på Västerviks kommun.

Förändringarna utreds just nu på barn- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningen kommer att lämna förslag till beslut om flera olika förändringar till barn- och utbildningsnämnden i omgångar under hösten. Nu kommer den första omgången av ändringsförslag för verksamheten 2024 och framåt. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår i ett första åtgärdspaket att följande verksamheter ändras under 2024, förändringar som ska kunna spara 5,2 miljoner.

  • Förskolan Gullvivan, en äldre och mindre förskola i södra delen av Västerviks tätort, föreslås att läggas ned. De 25 barnen som finns på förskolan vid starten av höstterminen 2024 flyttas – om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt lagt förslag – till Förskolan Snövit som också ligger i södra delen av Västervik.
  • Omsorg av barn på obekväm arbetstid, vanligen kallad nattis, föreslås stängas i Västervik och Gamleby tillfälligt. 24 barn finns i verksamheten idag och de familjer som har denna form av omsorg behöver hitta andra lösningar för sina barn om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. Verksamheten är inte lagstadgad och i den ekonomiska situationen som råder resonerar barn- och utbildningsförvaltningen att resurserna behöver användas för att bibehålla kvaliteten i den övriga lagstadgade verksamheten i stället.
  • Det tredje förslaget som läggs i denna omgång är att omsorg hemma i personalens hem, ibland kallade dagbarnvårdare, läggs ner. Verksamheten är inte lagstadgad och efterfrågan har minskat under de senaste åren. Denna verksamhet har idag tre anställda, varav två personer är i tjänst med totalt åtta barn i verksamheten. Dessa barn kommer att beredas plats i den ordinarie förskoleverksamheten om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
  • Det fjärde och sista förslaget till beslut som ingår i denna första beslutsomgång handlar om den stora förskolan Älvdansen i södra delen av Västervik. Älvdansens nuvarande lokaler har bedömts som uttjänta och förskolan behöver byggas om från grunden. I detta beslutsförslag kommer hela förskolan att rivas under hösten 2024, barnen som går där flyttas bland annat till tomma platser på Förskolan Tallen i södra delen av Västervik. I det här förslaget används överkapaciteten i södra delen av Västerviks förskolor för att klara av perioden då de nya lokalerna byggs. När den nya förskolan står klar öppnas möjligheter för fler effektiviseringar och strukturförändringar för förskolorna i de södra stadsdelarna i Västervik, förutsatt att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt lagt förslag.

De fyra beslutsförslagen kan läsas i sin helhet bland möteshandlingarna inför sammanträdet 5 september på barn- och utbildningsnämndens webbsida under tisdagseftermiddagen (länk bland relaterade länkar här intill).

- Vi kommer i första hand försöka lösa en övertalighet för förskolepersonal genom frivilliga förflyttningar och naturliga avgångar, exempelvis pension. Vi ser på hela kommunen som en arbetsgivare och det finns exempelvis behov av fler medarbetare inom socialförvaltningen. Så snart vi har besked om vilka åtgärder som beslutats kommer arbetet med omställning att påbörjas, säger Anna Öhrling-Elltorp, HR- och kommunikationschef på Västerviks kommun och hon fortsätter: 
- Det är viktigt att komma ihåg att en medarbetare på en specifik förskola som föreslås och sedan beslutas läggas ner inte per automatik blir av med sin tjänst. I första hand kommer vi som sagt att försöka lösa det på frivilliga vägar för att undvika en övertalighet, men om så inte blir fallet kommer vi – tillsammans med de fackliga parterna – att hantera det utifrån gällande omplacerings- och turordningsregler.

En inledande MBL-information om kommande förslag till förändringar hölls 21 augusti och det kommande arbetet kommer att ske i nära samverkan med fackliga företrädare. Beslut om de fyra förändringsförslagen fattas i barn- och utbildningsnämnden tisdag 5 september. Före kommande sammanträden i barn- och utbildningsnämnden (17 oktober och 21 november) kommer flera nya förändringsförslag också att presenteras.

- Då kommer förskoleverksamheten på landsbygden och grundskoleverksamheten i kommunen att beröras. Vi har valt att gå så varsamt fram som möjligt och inte peka ut några särskilda verksamheter i förhand. Därför presenterar vi förändringarna stegvis så att både politiker, våra medarbetare samt barn, elever och vårdnadshavare hinner med att hantera varje beslut. Det tar också tid att utreda och förbereda varje enskild åtgärd med exempelvis barnkonsekvensanalyser, säger Magnus Bengtsson.
- För de flesta av förändringsförslagen kommer beslut att krävas i kommunens högsta beslutande organ kommunfullmäktige, så det kommer att dröja en bit in på hösten innan vi har besked om vilka förändringsförslag som kommer att bli beslutad verklighet, säger Magnus Bengtsson avslutande.

Sidan senast granskad den 29 augusti 2023