Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Mer resurser och ökad samverkan - nu rustar aktörerna i kommunen för att skapa en trygg och rolig sommar för alla unga

2024-05-20

Flera förvaltningar och dess verksamheter, inom Västerviks kommun, genomför både gemensamma satsningar på samverkan och ökade resurser kopplat till barn och unga. Detta i syfte att öka barn och ungas inkludering i samhället men även för att skapa ökade förutsättningar för trygghet. I samband med sommaren 2024 lanseras följande åtgärder.

Yrkesgruppen fältare ökar från två till sex heltidstjänster

Socialnämnden har under 2024 tillskjutit medel så att antalet fältare kan öka från två till sex stycken.

Fältarna är en resurs för ungdomar, där man genom att skapa goda relationer kan förbygga, vägleda och hjälpa barn och unga. Fältarna arbetar såväl i strukturerade former i skol- och fritidsgårdsmiljö men även uppsökande i offentlig miljö samt på digitala plattformar, säger Martin Ek, enhetschef på familjeenheten på Västerviks kommuns socialförvaltnings individ och familjeomsorg.

Förbättrade möjligheter till fritidsaktiviteter under sommarlovet

Västerviks kommun förstärker sommarverksamheterna vid fritidsgårdarna för att erbjuda ungdomar ett varierat och tillgängligt fritidsutbud under hela sommaren. Nyheter inkluderar gratis bussresor till aktiviteterna och en lättare lunch varje dag för deltagarna.

Genom dessa förändringar strävar vi efter att ge ungdomarna i Västervik en jämlik möjlighet att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter under sommaren, säger Mårten Öhrling, chef för fritidsgårdsverksamheten på kommunens kulturenhet.

Tydligare samverkan mellan förvaltningar, bolag och näringsliv

Socialförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning och Polismyndigheten har under 2024 startat en ny samverkansmodell kallad SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid). 

De här nya samverkansmodellerna syftar till att tidigt fånga upp barn och unga i riskzon för utanförskap, normbrytande och kriminalitet. SSPF är ett stöd till familjen i att samordna insatser och skapa hjälpsam informationsdelning genom samtycke, säger Martin Ek vidare.

Under sommaren 2024 lanseras även en digital tjänst mellan förvaltningar, bolag och näringsliv där man kan rapportera skadegörelse, förstörelse och sabotage. Detta i syfte att skapa underlag för en gemensam och lokal nulägesbild, därtill att korta informationsvägarna mellan parterna, säger Anna Norén, brottsförebyggande säkerhetssamordnare på Västerviks kommuns räddningstjänst.

Ökade möjligheter till sommarjobb

I samverkan med Västerviks kommuns enhet för näringsliv- och kompetens har det skapats, som komplement till ordinarie feriepraktik, några platser ”sommarjobb för unga”. 

Detta har vi gjort för de barn och unga som har låg eller mindre möjlighet att på egen hand ordna sommarjobb. Dessa extra platser ses som mycket hjälpsamma till de ungdomar där ett annars ostrukturerat sommarlov riskerar att skapa ökad ohälsa, säger Gerd Henriksson, elevhälsochef på kommunens barn- och utbildningsförvaltning.

Samlad information till föräldrar

Västerviks kommun har också arbetat med att bygga upp en särskild webbsida på kommunens webbplats som riktar sig direkt till föräldrar till unga. Adressen är www.vastervik.se/tonarsforalder

Där är tanken att föräldrar på ett enkelt sätt ska kunna hitta information om var man kan vända sig om det uppstår problem, men i första hand läsa om alla aktiviteter som erbjuds till unga på olika platser i kommunen, inte minst under sommarlovet, säger Anna Norén avslutande.

foto föreställande medlemmar i arbetsgruppen under styrgruppen för barn och unga

Medlemmar i arbetsgruppen under styrgruppen för barn och unga, från vänster till höger: Jörgen Jonsson (gymnasie- och vuxenutbildningschef, barn- och utbildningsförvaltningen), Gerd Henriksson (elevhälsochef, barn- och utbildningsförvaltningen), Tove Ferngren (enhetschef myndighetsenheten Socialförvaltningen), Ulrika Fagerlind (kommunpolis Västervik, Polismyndigheten), Ewa Myhrén (grundskolechef, barn- och utbildningsförvaltningen), Mårten Öhrling (chef för fritidsgårdsverksamheten, kulturenheten), Martin Ek (enhetschef familjeenheten, socialförvaltningen) och Anna Norén (brottsförebyggande säkerhetssamordnare, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd).

Sidan senast granskad den 20 maj 2024