Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunstyrelsen godkänner majoritetens budgetförslag

2024-06-03

Just nu pågår budgetförhandlingar och majoriteten har presenterat sitt förslag som präglas av återhållsamhet och effektiviseringar. En nyhet är att VA-verksamhetens huvudmannaskap och anläggningar övergår från Västervik Miljö & Energi AB till kommunen. 

 Det är ekonomiskt mer fördelaktigt att driva verksamheten i kommunal regi och den möjligheten vill majoriteten ta vara på. Den kan handla om 7-14 miljoner per år, beroende på resultatutvecklingen i koncernen så som regelverket ser ut idag. Det kan hjälpa kommunen att få en bättre ekonomi totalt.

För att ytterligare lindra effekterna av lågkonjunkturens kostnadsökningar föreslås att 50 miljoner tas från resultatutjämningsreserven (RUR). Detta ska ge verksamheterna tid att ställa om till effektivare arbetssätt.

Majoritetens vill också att nämnder och bolag ska arbeta för att nyttja de centrala stödfunktionerna i större utsträckning för att skapa ett mer kvalitativt verksamhetsstöd.

För medborgarna bedöms förändringen bli mindre märkbar men internt kommer det att bli en tid av omställning. Hur omställningen ska se ut blir en fråga för höstens detaljbudgetarbete.

Även om omställningen drivs av ekonomiska omvärldsfaktorer är det också en möjlighet att testa nya effektivare arbetssätt menar majoriteten.

Beslut fattas 17 juni av kommunfullmäktige.

Sidan senast granskad den 3 juni 2024