Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunfullmäktiges möte 27 november 2023

2023-11-24

Kommunfullmäktige har möte 27 november 2023 klockan 13.00 i Arenan, Västervik Resort. 

Kommunfullmäktiges möten är öppna och allmänheten hälsas välkomna att följa mötet på plats. Du kan även se det både live och i efterhand här på kommunens hemsida, länk här intill.

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Investering för om- och tillbyggnad av Lucerna avloppsreningsverk
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Valärenden
 5. Anmälningar
 6. Inlämnade frågor och interpellationer
 7. Revisorerna har ordet
 8. Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen och Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda
 9. Säkerhetspolicy för Västerviks kommun 2023-2026
 10. Tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor - ändring av ansvarig nämnd
 11. Taxor för enheten för samhällsbyggnads verksamhetsområde - utökande med avgift för broöppningar i Stora Strömmen - förslag till beslut
 12. Revidering av Lokala avfallsföreskrifter för Västerviks kommun
 13. Motion om fastighetsnära insamling - svar
 14. Delårsrapport för Västerviks kommun januari – augusti 2023
 15. Kommunstyrelsens ansökan ur resultatutjämningsfonden (RUF) 2024
 16. Budget 2024 och ekonomisk planering 2025-2026 för Västerviks kommun - revidering
 17. Fastställande av kommunal skattesats 2024 för Västerviks kommun
 18. Borgensförbindelse till Kommuninvest
 19. Motion Öppna Fågelbärets och Skogshagas fritidsgårdar - svar
 20. Motion om fri frukost i grundskolan - svar
 21. Västerviks Bostads AB:s köp av bolag
Sidan senast granskad den 24 november 2023