Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Hoppa till innehåll

Kommunfullmäktige 25 september 2023

2023-09-14

Kommunfullmäktige har möte 25 september 2023 klockan 13.00 i Arenan, Västervik Resort AB. 

Allmänheten är välkomna att följa mötet på plats. Mötet sänds även live på kommunens webb och finns tillgänglighet i efterhand på samma ställe. 

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Revisorernas rapport Granskning av interna kontroller kopplade till risken för kvalificerade välfärdsbrott – svar
 4. Revisorernas rapport Granskning av överförmyndaren – svar
 5. Revisorernas rapport Granskning av VA-investeringar – svar
 6. Revisorernas rapport Granskning av införandet av ärendehanteringssystem – svar
 7. Valärenden
 8. Anmälningar
 9. Inlämnade frågor och interpellationer
 10. Revisorerna har ordet
 11. Detaljplan för Bökensveds idrottsområde, fastigheten Bökensved 1 m. fl., Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län - antagande
 12. Hyresavtal för ny aktivitetsyta och sportgolv på Welux Företagscenter - godkännande
 13. Länsgemensam målbild och strategi för Nära vård för Region Kalmar län och länets 12 kommuner
 14. Motion Trygghetsboenden för seniorer och boenden för övriga på landsbygden - svar
 15. Motion gällande förutsättningar för en elflygplats med tillhörande utvecklingspark - svar
Sidan senast granskad den 14 september 2023