Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Upphandling

Vill du bli leverantör till kommunen eller något av våra bolag? Då måste du delta i en offentlig upphandling. Den sker enligt lagen om offentlig upphandling och kommunens upphandlingspolicy. Här hittar du vad du ska tänka på när du lämnar anbud. Du hittar också vilka lagar och regler som påverkar offentlig upphandling.

592 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Detaljplan för del av

2018-04-18

ANTAGEN KS 2017-04-10 - LAGA KRAFT 2017-05-05 ... mark till en sammanlagd högsta höjd av 0,8 - meter. - ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetid - Genomförandetiden pågår fram till 2023-10-09 och börjar gälla ...

Filstorlek: 178 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2015-10-08

VÄSTERVIKS KOMMUN - FÖRFATTNINGSSAMLING - PLANKOSTNADSPRINCIP SAMT TAXA FÖR PLANAVGIFT - FASTSTÄLLD ... upprättar planhandlingar gäller: - att en fast avgift för handläggningen tas ut med 20 000 kronor - för enkelt ...

Filstorlek: 16 Kb

[PDF]7-hyresavtal-byggnation-hiss-lidhemsskolan-remissvar

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 14 (28) 2015-09-28 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www ... handlingar. - Yrkanden - Ordföranden med instämmande av Bo Karlsson (SD) yrkar bifall till - ...

Filstorlek: 1464 Kb

[PDF]Protokoll-vkfab-20160208-1

2016-02-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (8) Förvaltnings AB ... § 6 - 1 Beslutsattestanter 2016 - § 7 - 1 Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2015-2018 - § 8 - 1 Övriga frågor - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ...

Filstorlek: 40 Kb

[PDF]Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015-2017

2015-10-08

Fastställd av kommunstyrelsen 20150525, § 188 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 - 2017 - Fastställd av kommunstyrelsen ... upp graden av sysselsättning och språkkunskap samt belysa vikten av - hälsa, ...

Filstorlek: 421 Kb

[PDF]Integrationsstrategi-for-vasterviks-kommun-2015-2017

2015-10-08

Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-25, § 188 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 - 2017 - Fastställd ... upp graden av sysselsättning och språkkunskap samt belysa vikten av - hälsa, tillgång till ...

Filstorlek: 318 Kb

[PDF]KF180326

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 47 (47) 2018-03-26 ... handlingarna. - 3. Integrationsstrategi 2018-2022 Elisabet Sjöstrand, integrationsstrateg, kommunstyrelsens förvaltning, redovisar - förslag till remisshandling ...

Filstorlek: 316 Kb

[PDF]Planprogram för del av Senoren 9:11, Karlskrona kommun, Blekinge län

2015-10-08

Antagen: 2015-04-27 - Lagakraftvinnande: 2015-06-01 - Arkiv Id: C339 - Detaljplan för Långrevet - del av Nätet 144, 145 m ... HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: - Plankarta med bestämmelser, - 1:2000 ...

Filstorlek: 1919 Kb

[PDF]Detaljplan för del av

2016-12-08

Upphävande av Detaljplan Avstyckningsplan Ukna kyrka, Ukna Västerviks kommun, Kalmar län - ANTAGEN KS 2015-10-12 - LAGA KRAFT 2015-11-05 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad - 2015-09-30 PLAN- OCH ...

Filstorlek: 580 Kb

Horn 6, Grönö

2014-10-16

Detaljplan 6 (Grönö), Detaljplan för Del ... uppdaterats. Länsstyrelsen har den 9 mars 2017 fattat beslut om att upphäva strandskyddet inom delar av planområdet. Planen har antagits av kommunfullmäktige den 27 mars ...

Bygga, bo och miljö > Kommunens planarbete > Detaljplaner > Pågående planarbete > Västervik

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)