Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Startsida [snabbkommando alt 1] Sökfunktion [snabbkommando alt 4]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

VA-avgift, VA-taxa

Vad är en VA-avgift?

 • Är din fastighet ansluten till allmänt vatten och avlopp är du en del av vårt VA-kollektiv.
 • Detta innebär att du tillsammans med andra anslutna i kommunen betalar en VA-avgift som ska täcka kostnaderna för kommunens vattenförsörjning samt spill- och dagvattenhantering.
 • VA-avgiften bestäms utifrån din fastighets behov genom kommunens VA-taxa.

Hur tas avgifterna ut?

 • Lagen säger att VA-verksamheten ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen och ha ett nollresultat, det vill säga varken gå med vinst eller förlust.
 • Lagen säger också att alla kunder i VA-kollektivet ska betala en avgift utifrån vad fastigheten är i behov av och nyttjar.
 • Avgifterna ska vara skäliga och rättvisa.

Vem bestämmer VA-taxans struktur och avgifternas storlek?

 • Kommunernas olika förutsättningar och utmaningar, så som till exempel storlek, topografi, antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vatten- och avloppsreningsverk gör att VA-taxans struktur och dess avgifter ser olika ut i olika kommuner.
 • Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om sin kommuns VA-taxa.

Vad används avgifterna till?

 • VA-avgifterna ska täcka alla nödvändiga kostnader för att ordna och driva VA-verksamheten:
 • Producera dricksvatten via våra vattenverk genom våra ledningar fram till din fastighet
 • Omhänderta och rena det vatten du förbrukar i våra avloppsreningsverk
 • Avleda dagvatten från fastigheter, gator och vägar för att förhindra översvämningar
 • Provtagning av vatten genom hela kedjan från råvattenintag till utsläpp i recipient
 • Underhåll av ledningsnät, pumpstationer, vattentorn och vatten- och avloppsverk
 • Samhällsplanering
 • Utredningar
 • Lagefterlevnad

Vad kan vi förvänta oss i framtiden?

Många kommuner, däribland Västervik, behöver öka investeringarna de kommande åren. Det handlar till exempel om att:

 • Bygga ut ledningsnät till nya bostäder och områden på grund av miljöskyddskrav
 • Öka takten i förnyelsen av ledningsnätet
 • Anpassa VA-strukturen inför kommande klimatförändringar
 • Säkra dricksvattentillgången och dricksvattenkvaliteten
 • Möta nya krav på avloppsrening.
 • VA-verksamheten står inför komplexa utmaningar som kräver långsiktiga investeringar för att kunna erbjuda trygga och hållbara VA-tjänster även i framtiden.

Hur fungerar taxan

 • Enligt lagen måste en VA-taxa byggas på en självkostnadsprincip och vara rättvis mot alla anslutna kunder.
 • Alla kunder betalar utifrån vad ens fastighet är i behov av och nyttjar.

Ditt vatten, vår prioritering

Se vår film om hur en VA-avgift fungerar här

Sidan senast granskad den 2 januari 2023
Innehållsansvarig: Suzan Nilsson