Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vad innebär bevattningsförbud?

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB


 • Bevattningsförbudet gäller alla; privatpersoner, företag och besökare i Västerviks kommun.

  • Förbudet gäller endast abonnenter med kommunalt vatten.
  • Förbudet gäller inte om du har enskild brunn. Men tänk på att en låg grundvattennivå även påverkar enskilda brunnar.
  • Samhällsviktig verksamhet tillhör undantagen för bevattningsförbudet. Tänk på att det kan få allvarliga konsekvenser för exempelvis Räddningstjänsten om det skulle inträffa en brand och det är brist på vatten.
  • Undantag gäller även näringslivet som är beroende av vatten för att kunna bedriva sin verksamhet.

  Dispens, undantag

  Inga undantag görs för privatpersoner eller idrottsföreningar. Läs mer under ”Dispens, undantag”. 

 •  

  Från och med den 20 juni 2022 gäller bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Västerviks kommun. Förbudet gäller tills vidare.


 • Bevattningsförbudet innebär att dricksvattnet endast ska användas till dricksvattenändamål, det vill säga mat, dryck och hygien.

  Bevattningsförbud innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till:

  • Vattna växter, gräsmattor via spridare och slang.
  • Tvätta bilen/båt och dyl med slang/högtryckstvätt. 
  • Fylla pooler eller byta ut vatten i pooler där kommunalt vatten används.
  • Vattna fotbollsplaner, tennisbanor och liknande. (Fotbollsplanerna vid Karstorp och nya kyrkogården bevattnas med vatten från Kvännaren).

 • Vi gör löpande bedömningar och avvägningar om behov av eventuellt bevattningsförbud.

  I bedömningarna ligger många parametrar invägda, till exempel nederbördsmängder, analys av trendkurvor gällande ökning/minskning av grund- och ytvattennivåer med mera. Med andra ord är ett beslut om bevattningsförbud till största delen faktabaserat.

  Jämförelser med hur andra kommuner och VA-huvudmän bedömer och beslutar om förbud är helt irrelevant då förutsättningarna gällande vattentillgång är helt specifika/unika för varje kommun/VA-huvudman.  

  Vi utfärdar bevattningsförbud endast när vi kan se att det kommer att råda allvarlig brist på vatten. Går vi ut med ett bevattningsförbud är läget kritiskt, det måste tas på allvar!


 • Bevattningsförbudet gäller tills vidare.


 • Formellt sett har vi rätt att stänga av ditt vatten, men vi hoppas så klart att vi inte kommer behöva göra det.

  Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att stabilisera våra grundvattennivåer och påverkar så att vattnet räcker till mat, dryck och hygien på sjukhus, förskolor, äldreboenden, näringsliv och till vardagslivet hemma.

  Vattenavstängning

  Vi har laglig rätt att stänga av vattnet om en abonnent bryter mot bevattningsförbudet. Då kan kommunen stänga av vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av LAV – Lagen om Allmänna Vattentjänster.

  För att en vattenavstängning ska bli aktuell krävs enligt 43 § LAV att följande kriterier uppfylls:

  • Fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet att betala en avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter enligt denna lag,
  • försummelsen är väsentlig,
  • avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa,
  • huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsägaren att vidta rättelse och gett fastighetsägaren skälig tid att vidta rättelsen
  • fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i 4 inte har vidtagit rättelse inom den skäliga tiden. 
  • Alla fem punkter ska besvaras jakande för att avstängning ska kunna ske.
  • Det är fastighetsägaren som adresseras i samband med vattenavstängning.
  • Skälig tid är 14 dagar. 

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB