Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vad gör Västervik Miljö & Energi?

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB


 • Vi arbetar med en hållbar dricksvattenförsörjning. En varaktig dricksvattenförsörjning måste ses i ett flergenerationsperspektiv. 

  • Sedan 2018 pågår ett större projekt som har som mål att säkerställa en långsiktig hållbar vattenförsörjning i Västerviks kommun. Undersökningar pågår i Edsbruk för att undersöka om en ny grundvattenbaserad huvudvattentäkt i Västerviks kommun kan anläggas i de stora marklager av grus och sand som finns i denna del av kommunen. Målet är att få svar på om förutsättningar är så goda att vi kan gå vidare med tillskapande av en ny vattentäkt i området.
  • För att minska uttaget från våra vattentäkter och dricksvattenförbrukningen genomförs olika åtgärder för minskad avtappning och utläckage från ledningsnätet.
  • Arbetet fortsätter med att bygga ett modernt system för avläsning av vattenmätarna hos våra kunder. Systemet ger flera fördelar som att kunna kontrollera vårt ledningsnät med avancerad tryck- och läckageövervakning och ökad löpande kontroll och uppföljning av ekonomin inom affärsområdet.
  • Vattenskyddsområden finns för att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattnet. På så sätt säkrar vi dricksvattnet nu och i framtiden. I vår kommun finns vattenskyddsområden för alla allmänna vattentäkter; för våra tre ytvattentäkter Hjorten-Vångaren (som är kommunens huvudvattentäkt), Rummen och Axsjön-Kannsjön samt för våra 13 grundvattentäkter i Blackstad, Blankaholm, Dalhem, Grönhult, Helgenäs-Edsåsen, Hjorted, Loftahammar, Odensvi, Storsjö, Totebo, Tyllinge, Västrum och Överum.
  • Vi uppmananar invånarna att spara på vatten, exempelvis genom sparkampanjer.

 • Vi arbetar kontinuerligt med läcksökning och planerar även att investera i mer teknisk utrustning och fler flödesmätare för snabbare upptäcka läckor och för att underlätta och effektivisera arbetet.

  Det är ofrånkomligt att det ibland uppstår läckor då stora delar av landets ledningsnät byggdes under 1950- och 60-talen. Läckage kan uppstå i form av rörbrott, fräthål eller sprickor på grund av till exempel tjäle, förändrade grundvattennivåer eller olika markförhållanden.

  Vi åtgärdar alltid läckor så fort de upptäcks. Dessutom sker en övervakning av nätet för att snabbt upptäcka förändringar i flödet, vilket kan vara ett tecken på en läcka. På så sätt kan vi snabbare lokalisera läckor och den drabbade ledningen kan stängas av, för att förhindra att mer vatten läcker ut.

  Vår personal är alltid uppmärksamma på eventuella ökade flöden i brunnar när vi jobbar med andra ledningsarbeten. Vi arbetar också strukturerat med tekniska lösningar för att tidigt kunna upptäcka avvikelser.

  Så upptäcker du en läcka

  En läcka kan uppstå på servisledningen för vatten utan förvarning. Om vattnet rinner ut i marken är läckan ofta svår att upptäcka. När läckan har uppstått före vattenmätaren registreras heller inte någon ökning i förbrukningen. Gör det därför till en vana att inte bara titta på mätaren utan också lyssna på den. Om det susar vid mätaren, trots att alla kranar i huset är stängda, så läcker ledningen. Läckan ska repareras snarast för att inte riskera att fastigheten drabbas av en vattenskada.


 • Detta är ej lämpligt i våra system då det riskerar att orsaka mycket låga tryck i vissa tryckzoner.

  Till exempel kan vattnet i vissa ledningar bli för stillastående. Då finns det risk att bakterier kommer in i vattnet som påverkar dricksvattenkvaliteten.

  Sänkt tryck kan också göra att de som bor högt, t.ex. i flervåningshus, inte får tillräckligt med vatten i kranen.

  I dagsläget uppmanar vi istället till sparsamhet. Genom att förändra vanorna i vardagen kan du som enskild individ göra stor skillnad. Du sparar till exempel 48 liter vatten om du stänger av kranen i 4 minuter medan du borstar tänderna. Genom att använda dricksvattnet klokare kan vi spara mycket vatten!

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB