Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Om vattensituationen i Västerviks kommun

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

  • Först renar vi råvatten så att det blir dricksvatten.
  • Vi har 16 anläggningar där vi gör dricksvatten runt om i kommunen. 
  • Våra större vattenverk får vatten från sjöar, vi kallar det för ytvatten.
  • De mindre anläggningarna är grundvattentäkter som tar upp vatten som finns i marken.
  • För att du sedan ska kunna få vatten hem till dig har vi cirka 34 mil vattenledningar nedgrävda i marken. 

  Hjortenverket

  • Hjortenverket är vår största vattenverk. Det gör dricksvatten till Västerviks stad, Gunnebo och Almvik.
  • Från Hjortenverket levererar vi cirka 6 000 kubikmeter vatten varje dag. Det som att fylla stora och lilla bassängen i simhallen 6 gånger. På sommaren går det åt lite mer vatten då gör vi cirka 8 000 kubikmeter vatten varje dag.
  • Ledningen från Hjortenverket till Västervik är cirka 7 km lång.
 • Nederbördsmängderna har under de senaste månaderna legat under det normala i norra delen av Kalmar län och i Västerviks kommun.

  Grundvattennivåerna i både stora och små magasin är under det normala. I Västerviks kommun ser vi en sjunkande trend, främst i våra ytvattentäkter.

  Växtsäsongen har nu på allvar tagit fart och den nederbörd som nu kommer under sommarhalvåret tas till största delen upp av växtligheten. 

  SGU (Sveriges geologiska undersökning,myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige) konstaterar i sin senaste rapport om nederbörd och grundvattensituationen i Sverige att regionen där Västerviks kommun ingår, har en nederbördsavvikelse på 75 % av den normala nederbördsmängden.

  Nivåtrenden i våra vattentäkter är snabbt nedåtgående och vi behöver spara på råvattnet.

  Relaterade länkar

  Länsstyrelsen Kalmar län, vattenläget i länet 

  Aktuella grundvattennivåer, SGU, Sveriges geologiska undersökning

  Vattenwebb, SMHI


 • Nej, inte för närvarande. Vi har normalt sett en bra överkapacitet i grundvattenmagasinet. Men när nivåerna sjunker för mycket blir den säkerhetsmarginal vi normalt har mindre. Nu händer inte detta plötsligt, det tar ett tag för vattennivån att sjunka. Under den tiden hinner vi förbereda oss och till exempel meddela allmänheten, som vi gör nu. Om alla hjälps åt att spara och följer bevattningsförbudet kommer vi så småningom få normala vattennivåer igen.


 • Vi loggar nivån i både grundvattenborror och ytvattentäkter och har full koll på nivåerna i varje stund.

  Den verkliga vattennivån vi har att förhålla oss till gentemot våra vattendomar är de som styr om behovet av bevattningsförbud råder eller inte. 


 • Uttag av yt- eller grundvatten för bevattning räknas som vattenverksamhet. 
  Vattenverksamhet regleras i 11 kap miljöbalken och hanteras av Länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen. 

  Till vattenverksamhet hör även uttag av vatten för till exempel bevattning eller kylbehov. För vattenverksamhet krävs generellt tillstånd från mark- och miljödomstolen.

  För vissa mindre omfattande vattenverksamheter räcker det att anmäla dem till Länsstyrelsen. För vattenverksamheter där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas negativt krävs varken anmälan eller tillstånd.

  Frågor har ställts om vad som gäller för att hämta vatten i sjöar och vattendrag under rådande torka. Om mindre mängder vatten ska hämtas, typ några dunkar eller någon enstaka kubikmeter, behövs inga tillstånd. Vattnet tillhör dock markägaren varför ett löfte om vattenhämtning ska inhämtas.

  Gäller det större mängder än så får man använda det sunda förnuftet. Man får inte hämta vatten i den omfattningen att det kan påverka natur- eller miljövärden.

  En mindre bäck till exempel som håller på att torka ut är inget lämpligt hämtställe. Ska en privatperson eller lantbrukare bevattna i större skala bör en kontakt tas med Länsstyrelsen. För en lantbrukare gäller även att tvärvillkoren kan påverkas om bevattning sker utan en föregående kontakt med länsstyrelsen.

  Tänk också på att man inte kan stå på allmän väg och pumpa vatten utan att trafikverkets säkerhetsvillkor uppfylls.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB