Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Världstoalettdagen 2019

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2019-11-19

Den 19 november är det Världstoalettdagen, en officiell FN-dag med syftet att uppmärksamma hur livsviktigt det är med toaletter.

Trots att tillgång till sanitet är en mänsklig rättighet lever idag två miljarder människor i världen utan tillgång till en toalett. Det innebär att det finns fler människor i världen som har en mobiltelefon än som har en toalett. Av dessa två miljarder uträttar 673 miljoner sina behov utomhus i diken, på fält eller vid järnvägsspår.

Varje år pro­duc­erar män­sk­ligheten över 350 miljoner ton avföring, till­räck­ligt my­cket för att fylla 140 000 olymp­iska sim­bassänger med bajs. Om inte all denna avföring tas om hand på ett säk­ert sätt är risken stor att bak­terier och par­a­siter förore­nar män­niskors när­miljö och vat­tenkäl­lor. Varje dag dör 800 barn i di­ar­résjuk­do­mar or­sakade av bri­s­tande san­itet och smut­sigt vat­ten.

Men brist på toalet­ter påverkar inte bara män­niskors hälsa. När skolor sak­nar toalet­ter in­nebär det att flickor inte kan vara i skolan när de har mens. Ar­bet­splatser som inte har toalet­ter försvårar fram­förallt kvin­nors möj­lighet att ar­beta och få en egen inkomst. På sjukhus som sak­nar toalet­ter ökar in­fek­tion­srisken för pa­tien­ter och per­sonal.

Trots det är toalet­ter ofta en för­bisedd fråga när det kom­mer till utveck­ling och hälsa, vilket in­nebär att det också är en fråga som säl­lan pri­or­it­eras av poli­tiker, myn­digheter och or­gan­i­sa­tioner. Där­för be­hövs Värld­stoalettda­gen!

Statistik och fakta

  • 2 miljarder människor i världen saknar idag tillgång till toalett
  • 673 miljoner människor uträttar sina behov utomhus
  • 620 miljoner barn går på skolor som saknar skoltoalett
  • I nuvarande takt kommer det dröja till 2109 innan alla människor i världens minst utvecklade länder har tillgång till toaletter
  • WaterAid har nått över 28 miljoner människor med toalett
  • Om alla människor i världen hade tillgång till toalett skulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar kunna minska med 28 procent
  • Sedan år 2000 har 2,1 miljarder människor fått tillgång till toalett 

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB