Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Brukningsavgiften är uppdelad i fyra avgiftstyper; a, b, c och d. Bostadshus betalar a, b och d.

a. Fast avgift per år
b. Avgift per m³ levererat vatten
c. Avgift per år och varje påbörjat 1000-tal kvadratmeter tomtyta (gäller inte en- och tvåfamiljshus)
d. Tomtyteavgift per år för en- och tvåfamiljshus

Fasta avgifter (a, c och d)

Den fasta avgiften är lika för alla och ska täcka kostnaden för planering, abonnentregister, debitering med mera.

Tomtyteavgiften är en fast avgift som du betalar för att vi leder bort dagvatten och dräneringsvatten från din fastighet. Denna tomtyteavgift ska inte blandas ihop med den tomtyteavgift som finns i anläggningsavgiften.

Om du kan ta hand om ditt dagvatten på tomten betalar du bara halva tomtyteavgiften. Det kallas för lokalt omhändertagande av dagvatten och förkortas LOD. 

Rörlig avgift (b)

Den rörliga brukningsavgiften bygger på hur mycket vatten du använder. Denna avgift ska täcka kostnaden för att vi:

  • renar sjö och grundvatten till dricksvatten
  • levererar dricksvatten till våra kunder genom ledningar
  • samlar upp det använda vattnet och renar det

Den ska även ge bidrag till kapitalkostnad och underhållskostnader för våra reningsanläggningar och ledningsnät.

Alla använder olika mycket vatten, men vi brukar räkna med att en normal villa använder cirka 150 kubikmeter vatten per år.

Avgifter enligt VA-taxa
Bostadshus med moms
a. Fast avgift per år 3 158 kr
b. Rörlig avgift per kubikmeter levererat vatten 34,24 kr per kubikmeter
c. Tomtyteavgift per år 1 507 kr

Taxan utgår från att du har alla tre nyttigheterna. De tre nyttigheterna är vatten, spillvatten och dagvatten. Har man inte alla betalar man delar av avgifterna. Procentsatser för detta står i paragraf 14 i VA-taxan.

Så här räknar du ut din brukningsavgift

a + ( b x använt vatten i kubikmeter ) + d = din brukningsavgift

Exempel 1:

Ett bostadshus med vatten, spillvatten och dagvatten har förbrukat 150 kubikmeter vatten.

Brukningsavgiften blir:

3 158 + (34,24 x 150) +1 507 = 9 801

Exempel 2:

Samma bostadshus som i exempel 1, som tar hand om dagvattnet på den egna tomten. Då halveras tomtyteavgiften.

Brukningsavgiften blir:

3 158 + (34,24 x 150) + (1 507x 0,5) = 9 048

Avgift för olika nyttigheter:

Brukningsavgiften för bostadshus med en förbrukning på 150 kubikmeter med olika nyttigheter.

Nyttighet Avgift
Vatten, spillvatten, dagvatten 9 801
Vatten, spillvatten 8 294
Spillvatten 4 976
Sidan senast granskad den 6 mars 2018
Innehållsansvarig: Ruben Öberg

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB